CSTB024 Практическо изграждане на пространствени форми

Анотация:

Представения учебен метод за запознаване със стуктурните закономерности В строежа на формите при практическо изграждане на прости геометрични форми И обеми в тримерното пространство, развива образно закономерноститте на основните структурни връзки,както и техните подялби, комбинаторика и трансформации

Като средство в обучението на студентите по формоизграждане, с използване на традиционни материали за конструиране се развива умението за пространствено възприемане на предметната среда, формира се логично мислене и комбинативност

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

проф. Румен Райчев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти знаят общите принципи на построяване в тримерното пространство на геометрични фигури и техните подялби и трансформации, което е основание за развитие на логичното мислене. В структурното проектиране съществуват преди всичко сигурни количествени възможности, знанието на които обогатяват проектанта със средствата за израз

Студентите могат да построяват пространствени форми, структури и техните подялби на пропорчионални части, необходими условия за развитие на логичното мислене в практиката на компютърното проектиране
Предварителни изисквания:
Студентите да имат общи понятия по геометрия и конструктивни умения

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Построяване на листова или ребрена тримерна форма изведена от обема на куб

Подялба на обема на куб със запазване на основните структурни връзки при работа с листов материал. Търсене на оптимален брой варианти

Разлагане обема на куб на пропорционални части. Чрез сглобяване на частите построяване на комбинации

Подялба на обема на куб по телесните диагонали и образуване на ромбододекаедър

Образуване на тетраедър или куб по метода на сглобка от листов материал

Трансформация на обемите на куб,цилиндър,конус и кълбо по метода на сглобка, за получаване от листов материал на по-сложна форма

Трансформация на кръгова структура със запазване на структурните връзки на правилната мрежа от която е получена

Серия от еднакви по вид листови модули (правоъгълни, триъгълни, дъгови или др. форми), увеличаващи пропорционално своите размери във височина, се построяват върху кръгова основа образувайки обема на обща форма за да изпълнят условието ритъм

Литература по темите:

Вайл, Х.,Симетрия "Наука и изкуство" София 1969

Гарднер,М., Математически развлечения - І и ІІ том "Наука и изкуство" София 1978

Райчев,Р. Структурна комбинаторика ИК "Анубис"2002,2009

Wongq W.,Design tridemensionale Corso graduale "Ikon" Milano 1991

Средства за оценяване:

Текущото оценяване се извършва върху изпълнените от листов материал практически задачи от студента и устно обяснение на средствата и целите на изпълнения проект