SOCB004 Емпирично и теоретично социологическо познание

Анотация:

Основни въпроси на епистемологията на социологическото познание. В съвременно осветление се представят правилата на социологическия метод. Осветляват се въпроси като дизайна на емпиричното социологическо изследване. Изтъкват се връзките и отношенията на теоретичните и емпиричните социологически знания.

прочети още
Социология

Преподавател(и):

проф. Георги Фотев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

условията и изискванията за изграждане на социологическите знания предвид характера на социологията като полипарадигмална наука

2) могат:

да се ориентират в комплексната проблематика на изграждането на социологически знания и в отношенията между типовете знания. Да се навлиза в перспективите на интердисциплинарните и мултидисциплинарните знания


Предварителни изисквания:

няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Типове знания. Научни, технически, всекидневни. Граници и строеж на социологическите знания Лекция 1; 15

2 Социологията като полипарадигмална наука. Проблеми за несъизмеримостта на основните социологически парадигми. Новите правила на социологическия метод Лекция 14; 9

3 Социологията и другите социални и хуманитарни науки. Монодисциплинарни, интердисциплинарни и мултидисциплинарни знания Семинар 15; 5

4 Социологическите факти. Екстериорност на социалния факт. Социалният факт е тотален Лекция 17; 15

5 Очевидност и проблем в социологическото познание – качествени и количествени методи Лекция 11; 7; 15

6 Социологическите понятия. Обем и граници на социологическите понятия. Социологическите понятия като експозиции Лекция 10; 15

7 Типологичните понятия в социологията. Всекидневни типизации. Реални типове. Средни типове. Идеални типове. Проблеми за релевантността. Лекция 15

8 Концептуална схема /координатна система/. Между понятието и социологическата теория. Евристичност на концептуалната схема Лекция 18; 15

9 Социологическата теория. Защо социологическата теория не може да бъде дедуктивна. Социологическата теория като мрежа от социологически понятия Лекция 5; 15

10 Конструиране на социологическа теория. Необходимост и проблематичност на общата социологическа теория. Социологическите теории със среден обсег. В какъв смисъл няма нищо по-практично от добрата теория Лекция 16; 15

11 Емпирични и теоретични социологически знания. Емпиризъм и радикален емпиризъм. Граници на емпиричните и теоретичните социологически знания Семинар 9; 5

12 Социологическото изследване. Теоретични и емпирични изследвания. Дизайн на емпиричното социологическо изследване Семинар 15

13 Социологическо наблюдение и описание. Видове наблюдение. Типове описание Лекция 15

14 Социологическо въображение и обосноваване. Репродуктивно и продуктивно въображение Лекция 14; 15

15 Социологията като професия и призвание. Етика на социологическата професия. Интелектуалната честност. Срещу манипулациите на общественото мнение Семинар 16

Литература по темите:

1. Бъргър, Питър. Покана за социология. София, 1999.

2. Вебер, Маркс. Генезис на западния рационализъм. „Критика и хуманизъм”, София, 2001.

3. Гадамер, Ханс-Георг. Истина и метод. Плевен, 1997.

4. Дельоз, Жил. Различие и повторение. София, 1999.

5. Елиас, Норберт. Що е социология? София, 1999.

6. Зимел, Георг. Социология. Велико Търново, 2002.

7. Калинов, Красимир. Статистически методи в поведенческите и социални науки. София, 2001.

8. Калон, Мишел. Могат ли методите за анализ на големите числа да допринесат за обогатяване на социологията на труда? – Социологически проблеми, кн. 3-4, 2001.

9. Мендрас, Анри. Елементи на социологията. София, 2002.

10. Сейнсбъри, Марк. Понятие без граници. – В: Философията в Оксфорд. София, 1996.

11. Стюарт, Дейвид и Шамдасани, Прели Н. Фокус-групи. Теория и практика. София, 2001.

12. Файербенд, Паул. Против метода. София, 1996.

13. Фотев, Георги. Принципите на позитивистката социология. София, 1982.

14. Фотев, Георги. История на социологията, том I, II (1993); второ издание. ИК „Труд”, София, 2002.

15. Фотев, Георги. Диалогична социология. Изд. „Изток-Запад”, София, 2004.

16. Фотев, Георги. Дисциплинарна структура на социологията. Изд. „Изток-Запад”, София, 2006.

17. Durkheim, Emile. Les regles de la methode sociologique. Paris, 1973.

18. Merton, Robert. On theoretical Sociology. London, 1967.

Средства за оценяване:

а/ активност на студента по време на семинарите – 50%

б/ изготвяне на реферати – 50%