CMIM254 Самостоятелна работа: Информационни и аналитични способности за управлениена кризи

Анотация:

Курсът “Самостоятелна работа: "Управление при кризи” включва форми за самостоятелна подготовка на студентите. Целта на курса е създаване на условия за разширяване и задълбочаване на знанията на обучаемите и изграждане на способности за самостоятелна търсене и обработване на информация, а също и провеждане на изследвания в интерес на изпълнението на практическа задача по въпроси, свързани с теорията за управление при кризи.

В рамките на курса студентите разработват практическа задача по тема и със съдържание, съгласувани с преподавателя и насочени към изследване на актуални въпроси (проблеми) на практиката, имащи отношение към тематиката на курса. Резултатите от практическата задача се представят на преподавателя в електронен вид и се презентират пред останалите обучаеми от групата. При необходимост се провеждат on-line консултации между обучаем и преподавател, по време на които се дискутират въпроси, свързани с решаването на практическата задача. Оценката от курса се формира на базата на оценките от практическата задача и нейното презентиране.

прочети още
Кризисен мениджмънт и Интернет технологии

Преподавател(и):

проф. Венелин Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да формулират и разработват теми и проблеми от областта на управлението при кризи;

• да прилагат изследователски методики и технологии и да интерпретират резултати от изследвания в областта на управлението при кризи.

2) могат:

• да прилагат на практика аналитични методи за изследване в областта на управлението при кризи;

• да разработват и представят презентации за резултатите от проведено изследване.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• свързани с базовите определения от теорията на управление при кризи

• оновни изследователски качествени и количествени методи

• за прилагане на аналитични методи с отношение към управлението при кризи.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Сравнителен анализ на видовете кризи по отношение на особеностите при тяхното управление.

2. Разработване на сценарий за планиране на противодействието срещу криза, предизвикана от наводнение, земетресение и т.н.

3. Създаване на модел на процеса за планиране на фирмените способности за управление при криза.

4. Моделиране на информационно-аналитичната дейност във фирмата в полза на управлението при криза.

5. Разработване на модел на процеса за противодействие срещу риска в рамките на управлението при криза.

Литература по темите:

1. Милушев Л. Кризата: управленски аспекти и възможности. Европрес, 2008 г.

2. Маринов Р. Кризисен мениджмънт. Нов български университет, 1999 г.

3. Георгиев В. Планиране за способности на базата на сценарии. София, Авангард, 2014 г.

4. Георгиев В. Информационно-аналитична дейност в системата за сигурност. София, Авангард, 2013 г.

Средства за оценяване:

ПРОЦЕНТНО УЧАСТИЕ НА ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНА ОЦЕНКА

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50 % 50 % 50 %

ДИСКУСИЯ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 50 % 50 % 50 %

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Формира се от две оценки, получени от:

- практическа задача: по задание от преподавателя

- презентация на резултатите от изпълнението на практическата задача