CMIM252 Самостоятелна работа: Статистически изследвания при кризи и рискове

Анотация:

Целта на курса е студентите да получат умения за самостоятелно прилагане на методите на вероятностите и статистиката при решаване на конкретни проблеми от областта на кризисния и рисковия анализ.

• Цел на курса е:

o Студентите да задълбочат и разширят знанията и ученията, получени в курс CMIM203.

o Студентите самостоятелно да усвоят работата с подходящи статистически пакети

o Да създаде навици за самостоятелна работа с данни и използването на съвременните електронни средства.

прочети още
Кризисен мениджмънт и Интернет технологии

Преподавател(и):

проф. Красимир Калинов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

Да прилагат основните методи за анализ на данни

2) могат:

Да използват общодостъпни статистически пакети за статистически анализ


Предварителни изисквания:
• Основни математически понятия в обема на гимназиалния курс

• Сведения по вероятности и статистика в обема на курс CMIM253Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Темите за самостоятелна работа са идентични на лекционните теми на курса. Задават се от преподавателя индивидуално за всеки студент. По определени теми е възможно да се работи и в групи от 2-3 студенти.

Литература по темите:

1. Калинов К. ТЕОРИЯ НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ И СТАТИСТИКА, София, НБУ, 2002.

2. Калинов К. РЪКОВОДСТВО ЗА РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧИ ПО ТЕОРИЯ НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ И СТАТИСТИКА, София, НБУ, 2004.

3. Калинов К., СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В ПОВЕДЕЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ, 3-то преработено и допълнено изд., НБУ, София, 2013.

4. Димитров, Б.Н., Н.М. Янев, ВЕРОЯТНОСТИ И СТАТИСТИКА, София, Университетско издателство “Св.Климент Охридски”, 1998.

5. Хог, Р., А.Крейг, УВОД В МАТЕМАТИЧЕСКАТА СТАТИСТИКА, София, “Техника”, 1982.

6. Гатев К., ВЪВЕДЕНИЕ В СТАТИСТИКАТА. изд.ЛИА, София, 1995.

7. Ханк Э., А.Дж. Райтс, Д.У. Уичърн, БИЗНЕС-ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, Вильямс, Москва, 2003.

8. Tabachnik B.G., L.S. Fidell, USING MULTIVARIATE STATISTICS, 5th ed., Pearson Education. Inc., Boston, 2007.

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 100% 100% 100%