CMIM204 Информационни и аналитични способности за управление при кризи

Анотация:

Курсът “Информационни и аналитични способности за управление при кризи” съдържа структурирано в теоретичен аспект и насочено към проблемите на практиката знание, включващо дефиниране и интерпретиране на понятия, класификации, политики, процедури, методи и инструменти за изграждане на информационни и аналитични способности за управление при кризи на базата на новите Интернет технологии.

Целта на курса е формиране в студентите на достатъчни по обем систематизирани знания с практическа насоченост към същността и ролята на способностите за извършване на информационна и аналитична дейност за нуждите на управлението при кризи.

Основните задачи пред обучението се определят като:

• усвояване на основни общоприети и иновативни теоретични концепции, политики, стратегии, подходи и методи за изграждане и използване на информационни и аналитични способности в условия на криза.

• усвояване до степен практическо прилагане на приложни модели и методи за обработване на информация и извършване на анализи в условия на криза и в интерес на управлението при криза.

Методологията на обучението съчетава добри практики и утвърдени стандарти. Обучението в рамките на курса е изградено на базата на системно и последователно запознаване с учебния материал в цикъл от лекции и провеждане на дискусии за затвърждаване, разширяване и практическо прилагане на получените знания. Обучаемите решават два теста за текущо оценяване и разработват есе или реферат по теми и в съдържание, съгласувани с преподавателя и насочени към изследване на актуални въпроси (проблеми) на практиката, имащи отношение към тематиката на курса. Окончателната текуща оценка се формира на базата на оценките от двата теста, писмената работа, присъствието и участието на студентите по време на курса. Студентите, които не са получили крайна текуща оценка се явяват на семестриален изпит, който е под формата на тест и събеседване.

прочети още
Кризисен мениджмънт и Интернет технологии

Преподавател(и):

проф. Венелин Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни общоприети и иновативни теоретични концепции и специфични особености от теорията за планиране за способности; изграждане и използване на информационни и аналитични способности за управление при криза

• основни практико-приложни модели и методи за извършване на информационна дейност и създаване на аналитични продукти в интерес на управлението при криза.

2) могат:

• да създават концептуални и практически ориентирани модели на процеси за извършване на информационно-аналитична дейност;

• да прилагат различни методи за анализиране, предвиждане и прогнозиране в практиката на управлението при криза.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• в областта на логиката, информатиката, мениджмънта и социологията;

• по основните методи за анализиране и прогнозиране.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата, съдържание Форма на преподаване Брой часове

1 Теория, природа и същност на кризата. Класификация и особености на кризите лекция 3

2 Същност и съдържание на управлението при кризи. Управленски модели лекция 3

3 Същност и характеристики на сценарийното планиране и приложение при управление при криза лекция 3

4 Технология за планиране за способности за управление при криза лекция 3

5 Изграждане на информационни и аналитични способности за управление при кризи лекция 3

6 Същност, качества и функции на информацията в процеса за управление при кризи лекция 3

7 Информационни системи с приложение при управлението при кризи лекция 3

8 Идентифициране, анализ, оценяване и преценяване на риска в рамките на управление при кризи лекция 3

9 Разработване на стратегии за противодействие срещу риска при управление при кризи лекция 3

10 Анализ на алтернативи като част от аналитичните способности при управление при криза лекция 3

Литература по темите:

1. Милушев Л. Кризата: управленски аспекти и възможности. Европрес, 2008 г.

2. Маринов Р. Кризисен мениджмънт. Нов български университет, 1999 г.

3. Георгиев В. Планиране за способности на базата на сценарии. София, Авангард, 2014 г.

4. Георгиев В. Информационно-аналитична дейност в системата за сигурност. София, Авангард, 2013 г.

Средства за оценяване:

ПРОЦЕНТНО УЧАСТИЕ НА ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНА ОЦЕНКА

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ 1 25% 25% 50%

ТЕСТ 2 25% 25%

УСТЕН ИЗПИТ 50%

РЕФЕРАТ 50% 25%

ЕСЕ 25%

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Формира се от две оценки получени от:

- тест – за проверка на степента на усвояване на учебния материал, измерена по скала на базата на верните отговори на въпросите от теста;

- устен изпит - по допълнителни въпроси, за проверка на способностите на обучаемите да интерпретират получените знания и да ги прилагат в практиката.