CMIM202 Национална система за управление на кризи

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

• Концептуални основи на изграждането на национална система за управление на кризи и извънредни ситуации

• Институции, структури и задължения по управлението на кризи и извънредни ситуации

• процесите на планиране и управление на кризи и извънредни ситуации;

• планиране на операции за реагиране при кризи и извънредни ситуации;

• и провеждане на операции за реагиране при кризи и извънредни ситуации.

прочети още
Кризисен мениджмънт и Интернет технологии

Преподавател(и):

проф. Митко Стойков  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Нормативната уредба на националната система за управление на кризи и извънредни ситуации

• елементите на структурата и задълженията на институциите на националната система за управление на кризи и извънредни ситуации;

• процеса и процедурите за планиране и управление на извънредни ситуации и кризи;

• елементите на системата за ранно предупреждение;

• характеристиките на планирането на операции за реагиране при кризи и извънредни ситуации;

• операции за реагиране при кризи и извънредни ситуации.

2) могат:

• обективно, точно и надеждно да анализират предизвикателствата, рисковете и заплахите за възникване на кризи и извънредни ситуации;

• да подпомагат разработването на оценки за осигуряване процеса на вземане на решения за управление на извънредни ситуации;

• да подпомагат дейностите по вземане на решения при значителна несигурност, дефицит на време и ресурси;

• да действат гъвкаво адаптивно и креативно за да подпомогнат управлението на рисковете;

• да работят интензивно в променяща се среда с хаотична динамика;

• да работят ефикасно в екип;

• да работят ефективно в хетерогенна среда, както с цивилни и военни организации;

• да работят в условия на стрес, поддържане на добра психологическа стабилност.


Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Студентите да имат знания и/или умения:

• Основни познания на институциите за сигурност и отбрана на Република България;

• Да притежават познания за техните място и основна роля във формиране и реализация на политиките за сигурност и отбрана;

• Да са запознати с националната нормативна уредба за функциониране на основните институции на държавата;

• Да познават общата нормативна база на страната за управление на извънредни ситуации;

• Да имат общи познания в областта на управлението на кризи и извънредни ситуации и да умеят да използват теоретичните си знания в практикатаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1 Концептуални основи на управлението на кризи и извънредни ситуации. Лекция-дискусия 2

2 Изграждане на Националната система за управление при кризи и извънредни ситуации. Лекция-дискусия 2

3 Изграждане на единна спасителна система на Република България Лекция-дискусия 2

4 Способности на Министерството на вътрешните работи за управление на кризи и извънредни ситуации Лекция-дискусия 2

5 Способности на ВС за реагиране при кризи и извънредни ситуации Лекция-дискусия 2

6 Способности на министерствата и ведомствата за реагиране при кризи и извънредни ситуации Лекция-дискусия 2

7 Процес на управление на Националната система за управление на кризи и извънредни ситуации Лекция-дискусия 2

8 Планиране на дейността на Националната система за управление на кризи и извънредни ситуации Лекция-дискусия 2

9 Планиране и провеждане на операции за реагиране при кризи и извънредни ситуации Лекция-дискусия 2

10 Управление на риска, планиране и защита на Националната критична инфраструктура Лекция-дискусия 2

11 Решаване на практическа задача по управление на кризи и извънредни ситуации Практическа работа 2

12 Решаване на практическа задача по управление на кризи и извънредни ситуации Практическа работа 2

13 Подготовка на курсова работа по управление на кризи и извънредни ситуации Практическа работа 2

14 Подготовка на курсова работа по управление на кризи и извънредни ситуации 2

15 Защита на курсова работа 2

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

• Закон за управление при кризи;

• Закон за отбраната и ВС на Република България;

• Generic Crisis Management, 2002;

• Бяла книга на отбраната;

• Система за национална сигурност на Република България, Военна академия;

• Стратегия за сигурност на Република България, проект за обсъждане в Народното събрание;

• Закон за защита при бедствия;

• Закон за държавния резерв и военновременните запаси;

• Концепция за участие на Република България с военни контингенти в операции зад граница;

• Закон за местното самоуправление и местната администрация;

• Закон за Министерство на вътрешните работи;

• Закон за БЧК;

• Закон за здравето;

• Закон за водите;

• Закон за опазване на околната среда;

• Закон за горите;

• Закон за безопасно използване на ядрената енергия;

• Закон за техническите изисквания към продуктите;

• Закон за частната охранителна дейност;

• Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати.

Средства за оценяване:

1. Тест

2. Практическа задача

3. Курсова работа