KNIM813 Дизайн на текста: редактиране и визуализиране - 2 част

Анотация:

Курсът е предназначен за студенти, които имат интерес към историята и съвременните аспекти на дизайна на текста. Целта му е да запознае студентите с най-важните процеси в утвърждаването на тази проблематика, с емблематични автори и произведения, с актуални практики на взаимодействието между писмен текст и образ. Студентите овладяват умения за изграждане на художествени цялости от текст и визия по различни теми.

прочети още
Дизайн на книгата и текста

Преподавател(и):

проф. Михаил Неделчев  д-р
проф. Пламен Дойнов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• емблематични произведения на изкуството, постигнали единение между писмен текст и визуален образ; правила за постигане на синтези (цялостни произведения);

2) могат:

• да изграждат синтези (цялостни произведения), съчетаващи текст и визия; да редактират и оформят различни видове текстове.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• общи познания в областта на дизайна и литературата;Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

16 Функция на паратекстовете – заглавия, подзаглавия, бележки дискусия 2

17 Художественият текст в книгата лекция 2

18 Научният текст в книгата лекция 2

19 Текстът в градска среда 1 лекция 2

20 Текстът в градска среда 2 лекция 2

21 Текстът в пропагандата лекция 2

22 Текстът в рекламата лекция 2

23 Създаване на текстове и поместването им в градска среда дискусия 2

24 Текстът в елетронния свят - 1 лекция 2

25 Текстът в елетронния свят - 2 дискусия 2

26 Дизайн на текста за издателска поредица - 1 лекция 2

27 Дизайн на текста за издателска поредица - 2 лекция 2

28 Текст в изображение и изображение в текст - 1 лекция 2

29 Текст в изображение и изображение в текст - 2 лекция 2

30 „Моят проект“ – създаване на синтез от писмен текст и визуален образ дискусия 2

Литература по темите:

Бенбасат, Алберт. По въпроса за книгата, С., 2008.

Бенбасат, Алберт. Банкноти и мечти между кориците. Масова книга и масово книгоиздаване, С., 2011.

Боров, Тодор. Книги. Библиотеки. Библиография, С., 1947.

Българска книга: енциклопедия, съст. А. Гергова, С., 2004.

Велева, М. Магията на заглавието. БЖ 9–10, 1994.

Георгиев, Д. Режисура на вестника. С., 1982.

Георгиев, Д. Архитектура на вестника. С., 1982.

Дойнов, Пламен. Българската поезия в края на ХХ век. Част 1. Част 2, С., 2007.

Дойнов, Пламен. Бъргарският соцреализъм: 1956, 1968, 1989. С., 2011.

Знеполски, И. Езикът на имагинерния преход. С., 1997.

Знеполски, И. Новата преса и преходът. С., 1997.

Игов, Светлозар. История на българската литература. 1878-1944, С., 1991.

История на книгата. Книгата в историята, С., 2001.

Марков, Георги. Задочни репортажи за България, С., 1990.

Неделчев, Михаил. Цензурираните класици, С., 2011.

Средства за оценяване:

1. Дискусия.

2. Курсова работа.