EEKM216 Семинар: Управление на околната среда

Анотация:

Целта на курса е студентите да разработят самостоятелни работи по зададена от преподавателя тематика в областта на управлението на околнатас реда – води, почви, въздух, биоразнообразие, отпадъци, шум и вибрации, радиационно замърсяване и др. По този начин те ще приложат на практика придобитите в аудторните курсове знания и ще ги дообогатят. Представяне и дискутиране на разработките в рамките на семинар

Темите, литературата и датите за семинара се актуализират всеки семестър в електронната обучетилне система Мудъл.

прочети още
Екологични експертизи и контрол

Преподавател(и):

проф. Рангел Гюров  д.н.
доц. Ралица Берберова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

нови и дообогатяване на натрупаните в аудиторнитe курсове знания за компоненти на околната среда

2) могат:

да приложат теоретичните знания в изготвянето на самостоятелната работа по определени параметри, зададени от преподавателите.


Предварителни изисквания:
Необходими базови знания по околна среда

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Темата и литературата се актуализират всеки семестър в Мудъл

Литература по темите:

Темата и литературата се актуализират всеки семестър в Мудъл

Средства за оценяване:

Разработка и дискусия