EEKM215 Самостоятелна работа: Управление и контрол на отпадъците

Анотация:

Целта на курса е студентите да разработят самостоятелни работи по зададена от преподавателя тематика в областта на управлението и контрола на групите отпадъци, регламентирани в Закона за управление на отпадъците (ЗУО) - битови, строителни, производствени, опасни. По този начин те ще приложат на практика придобитите в аудторния курс знания и ще ги дообогатят.

Темите, литературата и сроковете се актуализират всеки семестър в електронната обучетилне система Мудъл.

прочети още
Екологични експертизи и контрол

Преподавател(и):

доц. Ралица Берберова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

видовете отпадъци, ругламентирани от ЗУО, основните нормативни документи в този сектор, основните принципи на тяхното управление, процедурите по контрол.

2) могат:

да приложат теоретичните знания в изготвянето на самостоятелната работа по определени параметри, зададени от преподавателя; ще умеят да боравят с нормативните документи в областта на управлението на отпадъците по ЗУО; контролни мерки.


Предварителни изисквания:
Необходими базови знания по управление на отпадъци

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Темата се актуализира всеки семестър и се обявяна в Мудъл

Литература по темите:

Според темата се посочва литература

Средства за оценяване:

Разработка - 100%