EEKM213 Самостоятелна работа: Контрол на замърсяване с химични вещества

Анотация:

Курсът по EEKM213 Самостоятелна работа: Контрол на замърсяване с химични вещества е едносеместриален в основното научно направление „Природни науки”. Целта на курса е студентите да бъдат запознати с видовете устойчиви замърсители на почви, води и въздух, тяхната класификация и видове. Те ще се запознаят с различни представители от тях, както и с мерките за контрол – ОВОС, екологична оценка, комплексни разрашителни, екологична отговорност. Ще бъде представена нормативната законова база за контрол на различните видове замърсители.

Студентите разработват самостоятелен проект по предварително зададени теми, които представят под формата на писмена работа.

прочети още
Екологични експертизи и контрол

Преподавател(и):

проф. Вилма Стоянова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни видове устойчиви замърсители, детергени, ендокринни дизраптори, биоциди и др.;

• Понятия, свързани с основни закони, и нормативни документи в областта на контрола на замърсяванията;

• Познаване на основните мерки за извършване на контрол на зъмърсяванията;

• Специализирана терминологии

2) могат:

• умение за използване на основна терминология в областта;

• умения за устно и писмено изразяване;

• умения за дискутиране по възложена тема;

• умения за боравене със специализирани текстове;

• други.


Предварителни изисквания:
базови знания по дисциплината Контрол на замърсяване на химични вещества

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Теми за самостоятелни работи:

1. ДОКЛАД за ОВОС за изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община

2. ДОКЛАД за оценка на въздействието върху околната среда НА СЕВЕРНА СКОРОСТНА ТАНГЕНТА София, Участък от km 0+000 до km 16+460

3. ДОКЛАД За оценка на въздействието върху околната среда НА ПРЕНОСЕН ГАЗОПРОВОД „ЮЖЕН ПОТОК” НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

4. ДОКЛАД за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Добив и преработка на златосъдържащи руди от участък Ада тепе на находище “Хан Крум”, гр. Крумовград

5. СРЕДНОСРОЧНА ОЦЕНКА на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 Окончателен доклад за оценка на въздействието на резултатите от ОПРР върху околната среда

6. ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА на инвестиционно намерение за изграждане на „Регионален Център за третиране на неопасни отпадъци - Регион Дупница”

7. ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА на „Проект за ПУП-ПРЗ на с. Жеравна, Община Котел, Област Сливен”

8. ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА на Подробен Устройствен План – План за регулация и застрояване за отреждане на терен на площадка Хан Богров за Завод за преработка на битови отпадъци от района на гр.София и Столична Община

9. ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА на „Генерален план за развитие на летище София УЕСТ”

10. БЪРЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА на природен парк “Рилски манастир”

11. ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА на Общ устройствен план на община Марица

Литература по темите:

Основна литература: учебни материали в Мудъл

Материали в Moodle

Допълнителна литература

Закони, Наредби, Нормативи и Регламенти, Ръководства от сайта на Министерство на околната среда и водите

Средства за оценяване:

Оценяване

Текущо оценяване

T1 - Оценяване на самостоятелната работа (2 до 6).

Т2 - Провеждане на дискусия по темата на самостоятелната работа (2 до 6).

ТО - Крайна оценка от текущо оценяване (от 2 до 6).

Оценяване от изпит

И1 - Оценяване на самостоятелната работа (2 до 6).

И2 - Провеждане на дискусия по темата на самостоятелната работа (2 до 6).

ИО - Крайна оценка от изпит (от 2 до 6).

Смесено оценяване

СмО - Крайна оценка от текущо оценяване и изпит (от 2 до 6). Оценка може да се въведе при въведени минимум 1 текуща оценка и 1 оценка от изпит.

Окончателна оценка (за изпитния протокол)

ОкО - Оценка в изпитния протокол (от 2 до 6). Прехвърля се автоматично от предходна крайна оценка.