EEKM212 Самостоятелна работа: Подземни богатства

Анотация:

Курсът запознава студентите с видовете подземни богатства и процесите, при които те се образуват.

прочети още
Екологични експертизи и контрол

Преподавател(и):

доц. Биляна Костова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: основните процеси, формиращи подземните богатства

2) могат: да разпознават основните типове подземни богатства: минералите на металните полезни изкопаеми, минералите и скалите на неметалните полезни изкопаеми, минералите и скалите на строителните материали, скалите от групата на скално-облицовъчните материали


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да са преминали курс по Опазване и използване на подземните богатства

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Темата се актуализира всеки семестър и се обявява в Мудъл

Литература по темите:

Препоръчителна литература:

• И. Сеселкин. 2003. Основы геологии и гидрогеологии. Барнаул. 93.

• Н. Косев, Ю. Страка, К. Филипов, Н. Гълъбова. 1993. Геология и хидрогеология. Техника. София. 356.

• С. Ковалев, Р. Хабибуллин, В. Лапиков, Г. Абдюкова. 2006. Общая геология с основами гидроеологии и игрологии. УФА. 424.

• А. Султанов 1985. Седиментология. Техника, София 264 с.

• Цеков Цв., М. Йарданов, Е. Бончев 1966 Геология, Наука и изкуство, София, 345 с.

• Б. Каменов. 2003. Магматична петрология. Университетско издателство. София. 871.

• Г. Атанасов. 1958. Седиментна петрография. Наука и изкуство. София. 394.

• Ж. Иванов. 1978. Основи на геологията. Наука и изкуство. София. 504.

• И. Костов. 1993. Минералогия. Техника. София. 734.

• М. Р. Лидер. 1986. Седиментология. Мир. Москва.

Средства за оценяване:

Писмена и практическа задача