EEKM211 Самостоятелна работа: Управление и контрол на защитени територии и зони

Анотация:

Целта на курса е студентите да разработят самостоятелни работи по зададена от преподавателя тематика в областта на управлението и контрола на защитените територии и зони в страната ни. По този начин те ще приложат на практика придобитите в аудторния курс знания и ще ги дообогатят.

Темите, литературата и сроковете се актуализират всеки семестър в електронната обучетилне система Мудъл.

прочети още
Екологични експертизи и контрол

Преподавател(и):

доц. Ралица Берберова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

категориите защитени територии; видовете защитени зони; основните принципи в тяхното управление; основните принципи и методи за техния контрол

2) могат:

да приложат теоретичните знания в изготвянето на самостоятелната работа по определени параметри, зададени от преподавателя; ще умеят да боравят с нормативните документи в областта на защитените територи и зони; с техните планове за управление.


Предварителни изисквания:
Необходими базови знания по ОВОС

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Темата се актуализира всеки семестър в Мудъл

Литература по темите:

Литературата се актуализира всеки семестър в Мудъл

Средства за оценяване:

Самостоятелна разработка