EEKM207 Управление и контрол на отпадъците

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с групите отпадъци съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО) - битови, строителни, производствени и опасни. Студентите ще бъдат запознати с основните нормативни документи в областта на тяхното управление, разрешителните режими, методите за контрол.

прочети още
Екологични експертизи и контрол

Преподавател(и):

доц. Ралица Берберова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

групите отпадъци съгласно Закона за управление на отпадъците - битови, строителни, производствени и опасни; основните принципи в тяхното управление; основните принципи и методи за техния контрол

2) могат:

ще умеят да боравят с нормативните документи в областта на управлението на отпадъците по ЗУО; разрешителните режими; методите за контрол.


Предварителни изисквания:
-

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Въвеждаща лекция - Лекция - 2

2. Групи отпадъци съгласно ЗУО - Лекция - 2

3. Управление и контрол на битовите отпадъци - Лекция - 4

4. Управление и контрол на строителните отпадъци - Лекция - 4

5. Управление и контрол на производственте отпадъци - Лекция - 4

6. Управление и контрол на опасните отпадъци - Лекция - 4

7. Тест - ТО - 2

8. Семинарни занятия - Дискусии, ТО - 4

9. Посещение в ИАОС – експерти от дирекции Управление на отпадъците Практическо занятие - 4

Литература по темите:

Препоръчителна литература:

1. Записки на лектора в Мудъл

2. Закон за опазване на околната среда

3. Закон за управление на отпадъците

4. Закон за ратификация на Базелската конвенция за контрол на трансграничния превоз на опасни отпадъци и тяхното третиране

5. Наредба за третиране на биоотпадъците

6. Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

7. Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци

8. Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки

9. Наредба № 3 за класификация на отпадъците

10. Наредба № 4 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци

11. Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци

12. Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

13. Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри

14. Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства

15. Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието

16. Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори

17. Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти

18. Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване

19. Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци

20. Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%