EEKM204 Контрол на замърсяване с химични вещества

Анотация:

Курсът по EEKM204 Контрол на замърсяване на химични вещества е едносеместриален в основното научно направление „Природни науки”. Целта на курса е студентите да бъдат запознати с видовете устойчиви замърсители на почви, води и въздух, тяхната класификация и видове. Те ще се запознаят с различни представители от тях, както и с мерките за контрол – ОВОС, екологична оценка, комплексни разрашителни, екологична отговорност. Ще бъде представена нормативната законова база за контрол на различните видове замърсители.

Знанията и уменията, придобити в курса, до голяма степен определят възможностите за успешна работа на студентите през следващите семестри.

прочети още
Екологични експертизи и контрол

Преподавател(и):

проф. Вилма Стоянова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни видове устойчиви замърсители, детергени, ендокринни дизраптори, биоциди и др.;

• Понятия, свързани с основни закони, и нормативни документи в областта на контрола на замърсяванията;

• Познаване на основните мерки за извършване на контрол на зъмърсяванията;

• Специализирана терминологии

2) могат:

• умение за използване на основна терминология в областта;

• умения за устно и писмено изразяване;

• умения за дискутиране по възложена тема;

• умения за боравене със специализирани текстове;

• други.


Предварителни изисквания:
базови знания по екология, замърсители на околната среда, мерки за контрол по замърсяванията

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Основни теми в курса EEKM204 Контрол на замърсяване на химични вещества

Модул 1 - Въведение

Тема 01. Замърсяване на атмосферата.

Тема 02. Замърсяване на хидросферата.

Тема 03. Замърсяване на литосферата с тежки метали.

Тема 04. Замърсяване на литосферата с торове.

Модул 2 - Замърсяване на околната среда с органични замърсители (УОЗ).

Тема 05. Замърсяване на околната среда – атмосфера, хидросфера, литосфера с органични замърсители (УОЗ).

Тема 06. УОЗ пестициди.

Тема 07. УОЗ емисии.

Тема 08. УОЗ полихлорирани бифенили.

Модул 3 – Лабораторни методи за контрол

Тема 09. Химични методи за контрол.

Тема 10. Физични и инструментални методи за контрол.

Модул 4 – Екологично законодателство

Тема 11. Закони, ОВОС, Екологична оценка, комплексни разрашителни, мониторинг

Тема 12. Мерки за контрол - ОВОС

Тема 13. Мерки за контрол – екологична оценка

Тема 14. Мерки за контрол – комплексни разрешителни

Тема 15. Мерки за контрол – екологична отговорност

Литература по темите:

Основна литература: учебни материали в Мудъл

Материали в Moodle

Допълнителна литература

Закони, Наредби, Нормативи и Регламенти, Ръководства от сайта на Министерство на околната среда и водите

Средства за оценяване:

Текущо оценяване

T1 - Тест (от 2 до 6)

T2 - Презентация (от 2 до 6)

ТО - Крайна оценка от текущо оценяване (от 2 до 6). Оценка може да се въведе при въведени минимум 2 текущи оценки.

Оценяване от изпит

И1 - Тест (от 2 до 6)

И2 - Презентация (от 2 до 6)

ИО - Крайна оценка от изпит (от 2 до 6). Оценка може да се въведе при въведени минимум 2 форми на оценяване на изпита.

Смесено оценяване

СмО - Крайна оценка от текущо оценяване и изпит (от 2 до 6). Оценка може да се въведе при въведени минимум 1 текуща оценка и 1 оценка от изпит.

Окончателна оценка (за изпитния протокол)

ОкО - Оценка в изпитния протокол (от 2 до 6). Прехвърля се автоматично от предходна крайна оценка.