EEKM203 Опазване и използване на подземните богатства

Анотация:

• Запознаване с видовете подземни богатства – същност и образуване.

• Изучаване на изискванията за опазване на подземните богатства

• Изучаване на управлението на минни отпадъци

прочети още
Екологични експертизи и контрол

Преподавател(и):

доц. Биляна Костова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• видовете подземни богатства

• изискванията за опазване и управление на подземните богатства

• начините за управление на минни отпадъци

2) могат:

• да боравят с нормативните документи, свързани с опазването и използването на природните богатства


Предварителни изисквания:
-

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тема 1 Въведение в опазването и използването на подземните богатства

Тема 2 Същност, видове, собственост и органи по управление на подземните богатства

Тема 3 Търсене и проучване на подземните богатства

Тема 4 Добив на подземни богатства

Тема 5 Опазване на земните недра при търсене, проучване и добив на подземни богатства

Тема 6 Управление на минните отпадъци от проучване, добив и първична преработка на подземните богатства

Литература по темите:

І. Учебници

Основна литература:

Учебно помагало в Мудъл

Допълнителна литература:

1. В. Вангелова. 2013. Рудообразователни процеси. Електронен учебник. СУ „Св. Кл. Охридски“.

2. В. Вангелова. 2013. Находища на метални полезни изкопаеми. Унив. Изд. „Св. Кл. Охридски“.

3. В. Ковачев, Стр. Страшимиров, П. Петров. 1991. Неметални полезни изкопаеми. МГУ, София.

4. S. Rackley. 2010. Carbon Capture and Storage. Elsevier. Oxford.

ІІ. Нормативни документи

Закон за подземните богатства

1.1. Наредба за Националния геоложки фонд

1.2. Наредба за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване или за проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или консервация на геологопроучвателните и на миннодобивните обекти и за рекултивация на засегнатите земи и за условията и реда за тяхното съгласуване (по чл. 82 от Закона за подземните богатства)

1.3.Национална стратегия за развитие на минната индустрия – ПРОЕКТ

1.4. Наредба за изготвянето и воденето на Националния баланс на запасите, Регистъра на откритията и Специализирания кадастър на находищата на подземни богатства - http://old.mi.government.bg/norm/nar.html?id=23629

1.5. Регистър за разрешенията за търсене и проучване на подземните богатства - http://www.mi.government.bg/bg/registers/registar-na-razresheniyata-za-tarsene-i-prouchvane-18-c214-1.html

Закон за опазване на околната среда

2.1. Наредба №18 за условията и реда за съгласуване на годишни проекти за търсене и/или проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, на проекти за ликвидация и консервация на геологопроучвателни и миннодобивни обекти и на техните изменения и допълнения,

2.2. Наредба №26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабо-продуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт

Закон за управление на отпадъците

3.1. Наредба за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци

3.2. Наредба №8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

3.3. Наредба №3 за класифициране на отпадъците

Закон за кадастъра и имотния регистър

Закон за съхранение на въглероден диоксид в земните недра

Закон за водите

Закон за почвите

Закон за обществените поръчки

Постановление № 181 на МС за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност.

Закон за държавната собственост http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2133874689

Закон за концесиите http://lex.bg/laws/ldoc/2135523562

11.1. Правилник за прилагане на закона за концесиите http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135531640

- Национален концесионен регистър - http://www.nkr.government.bg/app

Средства за оценяване:

две презентации