EEKM202 Управление и контрол на защитени територии и зони

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с категориите защитени територии съгласно Закона за защитените територии (ЗЗТ), значението и спецификите на категориите защитени зони – НАТУРА 2000, Рамсарски места, орнитологично важни зони, природните обекти на ЮНЕСКО, ПАН паркове и др. Студентите ще бъдат запознати с тяхното предназначение и управление, с методите за контрол.

прочети още
Екологични експертизи и контрол

Преподавател(и):

доц. Ралица Берберова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

категориите защитени територии по ЗЗТ; видовете защитени зони; основните принципи в тяхното управление; основните принципи и методи за техния контрол

2) могат:

ще умеят да боравят с нормативните документи в областта на защитените територи и зони; режимите по тяхното опазване и контрол; с техните планове за управление.


Предварителни изисквания:
-

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Въвеждаща лекция Лекция 2

2 Защитени територии – категории, управление и контрол Лекция 6

3 Защитени зони в ЕС - категории, управление и контрол Лекция 4

4 Защитени зони в световен мащаб - категории, управление и контрол Лекция 4

5 Оценка за съвместимост 2

6 Тест ТО 2

7 Семинарни занятия Дискусии, ТО 6

8 Посещение в МОСВ и ИАОС – експерти от дирекции Биоразнообразие и защитени територии Практическо занятие 4

Литература по темите:

Препоръчителна литература:

1. Записки на лектора в Мудъл

2. Закон за опазване на околната среда

3. Закон за защитените територии

4. Закон за биологичното разнообразие

5. Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии

6. Правилник за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии - изключителна държавна собственост

7. Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове

8. Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

9. Наредба за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони

http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=14

http://www3.moew.government.bg/?show=top&cid=228

http://www3.moew.government.bg/?show=top&cid=145

Средства за оценяване:

Тест, разработка, презентация