BCRM208 Самостоятелна работа: Бизнес предложение, обява, реклама - специализирана терминология

Анотация:

Общата концепция на самостоятелната работа включва познания и умения за подготовка и написване на тема, свързана с конкретно бизнес предложение, обява, реклама (специализирана терминология) в контекста на основния курс по Управление на комуникации и връзки с обществеността. Темата се представя като презентация РРТ в обем до 20 слайда и се представя от студентите в рамките на семестъра.

Цели:

• Студентите да се запознаят с конкретен обект, да проучат необходимата специализирана литература и да развият самостоятелно предварително избрана тема за презентацията (с текст и илюстрации).

• Студентите да получат допълнителни практически знания по управление на комуникациите и връзките с обществеността чрез обобщаване на получените до този момент теоретични знания, адаптирайки ги към практиката с конкретно бизнес предложение, рекламна политика и др.

• Студентите да покажат самостоятелно мислене по темата и умение да анализират и обобщават конкретно бизнес предложение, обява, реклама като покажат владеене на специализираната терминология, използвана в практиката.

Изискванията, необходимата литература и сроковете за предаване се представят на студентите предварително, както в рамките на семестъра, така и в MOODLE.

прочети още
Бизнес комуникации

Преподавател(и):

доц. Соня Алексиева  д-р
доц. Ирина Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:

Изискванията, необходимата литература и сроковете за предаване се представят на студентите предварително, както в рамките на семестъра, така и в MOODLE.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

1. Алексиева, С., Пъблик рилейшънс – Книга за това, което не може да се купи, а трябва да се спечели, изд. НБУ, С., 2016.

2. Алексиева, С., Бизнес комуникации, изд. НБУ, С., 2011

3. Брекенридж, Д.,PR.2.0, изд. Сиела, С., 2009

4. Голблат, Д., Специални събития - Глобалният събитиен мениджмънт през 21 век, Рой Комюникейшън,С., 2009

5. Доулинг, Г., Създаване на корпоративна репутация: идентичност, имидж и представяне, изд. Рой Комюникейшън, С., 2005

6. Лъкет, О., Кейси, М., Социалният организъм, изд. Кръгозор, С., 2017

7. Русев, П. Властта на хората. Новият маркетинг, изд. Е-Академия, С., 2011

8. Сб. Лидерството – време е за промени (съст. и редактор Димитър Панайотов), изд. НБУ, С., 2015

Средства за оценяване:

Представената самостоятелно разработена тема се защитава в рамките на семестъра и се оценява в процентно съотношение 80:20