BCRM203 Онлайн бизнес комуникация

Анотация:

Курсът цели да запознае студентите с нови и възникващи медии и приложението им за целите на бизнеса. Засягат се новите възможности за комуникиране на бизнес послания чрез Интернет, както и езикови и семиотични аспекти на комуникацията

прочети още
Бизнес комуникации

Преподавател(и):

доц. Елена Тарашева  д-р
проф. Десислава Бошнакова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

същността на новите медии

нормите за комуникация в тях

2) могат:

да се ориентират в медийния контекст

да умеят да използват медиите за целите на бизнеса


Предварителни изисквания:
владеене на английски език

компютърна грамотностФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Новите медии

Социални медии

Блогове

Специализирани уеб-сайтове

Wikki

електронни книги

RSS

2. Изграждане на бранд в рамките на новите медии

Семиотика на комуникацията

Технически средства

Изследване на публиката

Казуси

3. Езикът на он-лайн комуникацията

Нива на формалност

Езикова адекватност и ефективност

Често срещани грешки

4. Скъсяване на дистанцията между публициста и издателя:

различия между съобщение за пресата и он-лайн материали

средства за създаване на он-лайн материали

комуникиране на материалите

5. Принципите на он-лайн комуникацията:

използване на подходящи ключови думи

улавяне на тенденциите на търсенето

създаване на интерактивност

6. Аудиоформатите в бизнескомуникациите

7. Видеоформатите в бизнескомуникациите

8. Справяне с оплаквания

езикови стратегии

прагматика

он-лайн формати

9. Американски и европейски модели на бизнес комуникацията. Българският опит.

10. Междукултурни аспекти на комуникацията:

Познаване на чуждата култура

Осъзнаване на различията

Стратегии за запълване на празнотите

Литература по темите:

Учебник:

Скот, Дейвид Миърман, "Новите правила в маркетинга и в ПР", София, 2011

David Meerman Scott The New Rules of PR Creative Commons License 2006

David Meerman Scott The new Rules of Viral Marketing Creative Commons License 2008

Lesikar, Raymond V., Marie E. Flatley, and Kathryn Rentz. Business Communication: Making

Connections in a Digital World, 12th, McGraw-Hill/Irwin, 2010

Допълнителни четива:

Томс, Ж. и Г. Белогушева Уебсайтът – мисията задължителна Сиела 2009

Томс, Ж. и Д. Георгиев Успешен Онлайн Маркетинг Сиела 2009

Специализирани сайтове:

?BusinessWire www.businesswire.com

?PRWeb www.prweb.com

?PRNewswire www.prnewswire.com

Market Wire www.marketwire.com

Средства за оценяване:

2 теста в Мудъл

презентация

участие в Wikki