BCRM201 Управление на комуникациите и връзки с обществеността

Анотация:

Целта на курса е да даде основни знания за бизнескомуникациите и ролята им в съвременния бизнес. Да запознае студентите с ключовите понятия, свързани с вербалните и невербалните комуникации, с ефективната устна и писмена комуникация, както и с видовете публики. В рамките на курса се представя кратката история и развитието на връзките с обществеността, видовете PR, различните PR кампании, ролята на PR при изграждане на имидж. Анализира се планирането и реализирането на PR кампании, както и ролята на новите медии в промяната на PR професията и изграждането на корпоративен имидж.

В контекста на различни проблемни ситуации в бизнеса се представят ключовите стъпки при кризисен PR. Особено място се отделя на предизвикателствата, които налагат пред комуникаторите и PR специалистите новите медии, използването на блогосферата и социалните медии в света на ефективните комуникации и изискванията на дигиталния маркетинг.

прочети още
Бизнес комуникации

Преподавател(и):

доц. Соня Алексиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите трябва да:

1) знаят:

• основните термини и понятия в бизнескомуникациите и спецификата на вербалните и невербалните комуникации в бизнеса

• основните понятия във връзките с обществеността, принципите, функциите и видовете PR

планирането и реализирането на PR кампании, ролята на новите медии в промяната на PR професията и изграждането на корпоративен имидж

ключовите стъпки при кризисен PR

• да познават етапите на бизнес преговорите и различните модели в съвременния бизнес

• да познават изискванията за ефективни комуникации с вътрешните и външните публики

2) могат:

• да изготвят бизнес кореспонденция, да използват онлайн общуването, да подготвят публична реч, CV, мотивационно писмо

• да разбират езика на тялото, да познават дрескода в бизнеса

• да използват в комуникациите новите медии и спецификата на web сайтовете, Интранет, блоговете, социалните мрежи


Предварителни изисквания:

Студентите да имат знания и/или умения:

• първоначални знания по маркетинг

• първоначални знания по рекламаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Същност и значение на комуникацията. Човешкият фактор в процеса на общуване.

2. Кратка история и развитие на връзките с обществеността. Ключови понятия и основни дефиниции за PR.

3. Принципи и функции на PR. Видове PR. Имидж и PR. Корпоративна социална отговорност и PR. Анализ на случаи

4. Връзки с медиите. Създаване на новинарски събития. Планиране на PR кампании.Видове PR кампании. Връзките с обществеността и новите медии.

5. Прилики и разлики между пъблик рилейшънс и реклама. Значение на ИМК. Мястото на специалните събития в PR индустрията.

6. PR и класически медии, PR филми, радио, телевизия, фотография и др. Анализ на случаи

7. Професията PR. Професионални организации. Етични кодекси. Лобизъм и CSR.

8. Видове публики. Ключови публики. Вътрешнофирмени и външнофирмени комуникации.Анализ на случаи

9. Същност на вербалните комуникации – умението да говорим. Устна и писмена реч. Основни характеристики на говоренето.

10. Същност на невербалните комуникации. Език на тялото – елементи, основни функции. Значение на израза на лицето, жестовете. Разчитане на пространството, цветовете и др. Анализ на случаи

11. Културата в процеса на общуване, междукултурно общуване в бизнеса Многообразие на културните различия.

12. Същност, значение и основни елементи на фирмената култура в бизнеса. Фирмен имидж, рекламни константи и др. Дрескод в бизнеса.Анализ на случаи

13. Традиции, обичаи и ценности на фирмената култура. Митове, герои и символика на фирмената култура. Анализ на случаи

14. Делови преговори – основни етапи. Правила за водене на преговори. Видове писмено общуване. Използване на новите технологии в съвременния бизнес.

15. Промени на комуникациите в дигиталното пространство. Онлайн комуникации. Блогосфера. Социални мрежи и общуване.

Литература по темите:

Монографии и учебници:

Алексиева, С., Бизнес комуникации, изд. НБУ, С., 2011

Алексиева, С., Мултимедиен учебник по бизнес комуникации, изд. НБУ - ФДЕПО, С., 2014

Алексиева, С. Кризисни комуникации в туризма – В: сб. „Туризмът – предизвикателства в условията на икономическа криза” (съст. и редактор Соня Алексиева), изд. НБУ, С., 2011

Алексиева, С. Пъблик рилейшънс – Книга за това, което не може да се купи, а трябва да се спечели, изд. НБУ, С., 2016.

Бондиков, В., Методи за изследване на комуникацията в интернет, изд. Холотера, С., 2016

Брекенридж, Д.,PR.2.0, изд. Сиела, С., 2009

Георгиева, Е., Комуникациите и организацията в 21.век, изд. Рой Комюникейшън, С., 2012

Доганов, Д, Дуранкев, Б., Катранджиев, Хр., Интегрирани маркетингови комуникации. УИ „Стопанство”, С., 2002.

Доулинг, Г., Създаване на корпоративна репутация: идентичност, имидж и представяне, изд. Рой Комюникейшън, С., 2005

Дуранкев, Б., Комуникационна политика, изд.комплекс УНСС, С., 2014

Котлър, Ф. Маркетинг 3.0, изд. Locus, 2010

Котлър, Ф., Картаджая, Х., Сетиаван, А., Маркетинг 3.0 – от продуктите към клиентите на човешкия дух, С., 2010

Котлър, Лий, Н., Корпоративна социална отговорност: Най-доброто за вашата компания и вашата кауза, изд. Рой Комюникейшън, С., 2011

Котлър, Ф., Маркетингови ходове, С., 2015

Лъкет, О., Кейси, М., Социалният организъм, изд. Кръгозор, С., 2017

Маринов, Р., Интерактивни стратегически комуникации, изд. НБУ, 2012

Маринов, С., Мениджмънт на туристическата дестинация, изд. Наука и икономика – ИУ-Варна, 2015

Пачева, В. Кризата под контрол, изд. М-8-М, С., 2009

Рийд, Дж.В крак с онлайн маркетинга, С.,2012

Руменчев, В., Невербалните комуникации в публичната

реч и деловото общуване, С., 2006

Русев, П. Властта на хората. Новият маркетинг, С., 2011

Сб. Лидерството – време е за промени (съст. и редактор Димитър Панайотов), изд. НБУ, С., 2015

Сб. Човешкият капитал – методология, измерения, практики (съст. и редактор Димитър Панайотов), изд. НБУ, С., 2015

Сотирова, Д., Бизнес етика, изд. НБУ, С., 2009

Томс, Ж., Георгиева, К. Инструменти за социални мрежи, С., 2011

Тромпенаарс, Ф., Хампдън-Търнър, Ч., Да се носиш по вълните на културата, С., 2004

Интернет източници:

http://ebox.nbu.bg/

http://www.newmedia21.eu/

http://rhetoric.bg/

http://media-journal.info/

Средства за оценяване:

Дати за провеждане на текущия контрол:

• един път месечно

Допълнителни обяснения и критерии за текущо оценяване:

- предаване на 2 писмени работи през семестъра: отговор на въпрос, свързан с разглежданата тематика, казус или творческа задача по тема;

- курсов проект - по избор на студента след предварително обсъждане на темата с преподавателя (в обем от 10 стр.) след посещение на събитие.

- курсов проект, оценен със среден (3) и или слаб (2), независимо от останалите оценки през семестъра, не носи точки за текущо оценяване и студентът задължително се явява на изпит в рамките на сесията - тест и устен.

Крайна дата за предаване на курсова работа:

За допълнителна информация и въпроси -

Консултации на преподавателя:

сряда – 12.00-14.00 ч., в Библиотеката на НБУ

е-mail: pr@pr-bg.eu

salexieva@nbu.bg