THEM135 Кратката форма в сценичните и визуални изкуства

Анотация:

• Курсът представя примери и назовава белезите на кратката форма в различните изкуства. Крайната цел на процеса на обучение е създаването на кратка сценична или визуална форма. Студентите от различните специализации участват в процеса със съответни на специализациите им дейности.

• Разпознаване на белезите и характеристиките на кратката форма, развиване на умения за мислене през кратка форма и постигането на максимално съдържание и послание през нея, е ключово умение за правещите изкуство в ХХІ век. Кратката форма означа синтез – на идеи, средства, инструменти за въздействие.

• Курсът ще направи преглед на различни видове кратки форми и функционирането им в публични изяви - стих, сценичен етюд, скеч, късометражен филм, акция, флашмоб, пийчинг, кратки конферентни формати (Pechakucha, TED) и т.н.

• Курсът развива умения за пренос на художествена концепция в маркетингова стратегия.

прочети още
Театрално изкуство и общество

Преподавател(и):

доц. Ася Иванова  д-р
доц. Снежина Петрова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Белези, характеристики и употреби на „кратката форма“ в сценични и визуални изкуства;

• Стратегии за положително публично представяне;

2) могат:

• Да създадат кратка сценична или визуална форма в режим на екипна работа;

• Да презентират творчески идеи с различни средства;

• Да прилагат различни кодове в комуникацията с жива аудитория;

• Да синтезират идеи в кратки формати на съвременното изкуство;

• Да изграждат смисъл и да конструират комуникация;

• Да придобият аналитични умения, да прилагат интердисциплинарния подход в своята изследователска и практическа дейност


Предварителни изисквания:
Основния понятия и примери за съвременните форми в изкуството на ХХ и ХХІ век.

редовност в учебния процес

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Кратка форма в сценичните изкуства – комедия дел арте, етюд, скеч, клоунада, stand–up comedy;

2 Кратка форма в киното - няма кино, късометражен филм

3 Кратка литературна форма - стих

4 Кратка форма в конферентни формати

5 Акционизъм – история и примери

Текущо оценяване

6 Съвременна комуникация през кратки формати - SMS, чат, интернетски социални мрежи, форуми, електронни писма или "разговори", картички

7 Кратки форми в публичното пространство - лозунги, рекламни послания, заглавия

8 Ритуалът като кратка форма

9 Текущо оценяване

10 Избор на тема и обект на изследване за авторски проект по темата на курса

11 Избор на тема и обект на изследване за авторски проект по темата на курса

12 Разпределение на задачи и роли

13 Реализация на проекта - драматурзи

14 Реализация на проекта - режисьори

15 Реализация на проекта – актьори

Финално оценяване

Литература по темите:

• Георгиев, Б. (2001). Модели на комуникацията. В: кн. Ловци на умове (лекции по антропология) ( съст.: Пл. Бочков и О. Тодоров), С., Нов български университет и Планета 3, стр. 122 - 137.

• Георгиев, Б. (2001). Филологическият и антропологическият подход в изучаването на езика. В: Списание на Българската академия на науките, год. СХІV, кн. 2/2001 г. стр. 35-39.

• Остин, Дж. Л. (1996 [1975]). Как с думи се вършат неща. Лекции, посветени на Уилям Джеймз, прочетени в Харвардския университет през 1955 г. Второ издание. Под редакцията на Дж. И. Ърмсън и Марина Сбиса.

• Петров, П. 2003: Социалистически трудови празници и ритуали - концепция и потребление. - В: Социализмът - реалност и илюзии. София, 133-149

• Тэрнер, В. 1983: Символ и ритуал. Наука, Москва

• Боев, Петър. Пощенските фотокартички в България. – В: Българско фото 1988/ бр. 6, с. 11 – 15.

• Kупър, Джеймс. Енциклопедия на традиционните символи. С., 1993

• Maria M. Delgado&Dan Rebellato. Contemporary Europian Theatre Directors Routledge, London_New York, 2010

• Патрис Пави “Речник на театъра”, “Колибри”, 2002

• Hans-Thies Lehmann Postdramtic Theatre. Routledge, London_New York, 2006 (Ханс-Тис Леман, „Постдраматичният театър: Пролог”, сп. „Homo Ludens”, бр. 11/ 2005

• Шилер, Фр., Театърът, разгледан като морален институт, в: Естетика, С. 1981, с. 90-101

• Дада-похододът, Проблеми на изкуството, 1998

• Барба, Еуженио, Антропология на театъра, Първи хипотези в: Театрален бюлетин, 1981/2

• Юнг К. Г., За отношението на аналитическата психология към поезията, Психоанализа и литература, ред. М. Кирова, С., СУ Кл. Охридски, 1995, стр.

• Уиникът Д.У., Игра и реалност, С., Приноси, 1999

• Фрай, Нортръп – Великият код, “Гал-Ико”, 1993

• Сбоник „Слово и символ“ - Из естетиката на европейския символизъм, „Наука и изкуство“, 1979

• Христова, Светла – "Сценарийният сюжет", НБУ, 2010

• Найденова, Вера – Екранизацията – вечен спор?, София, “Наука и изкуство”, 1992

Средства за оценяване:

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Студентът получава оценка за работата си в курса при мин. 70% посещаемост на часовете и две текущи оценки. При неспазване на това условие, студентът има право да се яви на изпит като оценката му ще бъде понижена с една единица, поради отсъствието му в редовните часове. Студент, посетил 100% редовните учебни часове, има право да получи с една единица по-висока крайна оценка от показания резултат.