THEM130 Проект: Виртуални реалности на съвременния сценичен език

Анотация:

• Курсът е извънаудиторен и има за цел да даде възможност на студента да работи под ръководството на преподавателя по поставени професионални задачи, с цел прилагане на знанията и уменията натрупани в аудиторен курс “Виртуалните реалности на съвременния сценичен език”, като изработи и представи свой творчески продукт – индивидуален или групов

• Курсът може да има следните форми на провеждане:

- Участие на студента в театрална представление или друга форма на изпълнителските изкуства;

- Участие на студента в съвместен проект с преподавател или гост-преподавател;

- Разработване на индивидуален проект на студента и супервизия от страна на преподавателя;

• Работата в курса е продължение на аудиротните занимания в курс “Виртуалните реалности на съвременния сценичен език”, с цел усъвършенстване на уменията и обогатяване на знанията на студентите в областта на създаването на съвременен мултимедиен сценичен продукт.

прочети още
Театрално изкуство и общество

Преподавател(и):

доц. Татяна Соколова  д-р
 Росен Михайлов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Как да прилагат в практиката придобитите професионални умения и компетенции в курса.

.

2) могат:

• Да работят в условията на проектна работа;

• Да приложат всички професионални умения и компетенции, усвоени до този момент, в конкретна творческа задача;

• Да търсят връзки и да осъществяват проекти като работят в екип със студенти от други научни направления;

• Да определят цели, етапи и очаквани резултати от конкретен творчески проект;


Предварителни изисквания:
• Да имат знания и умения по съвременни сценични изкуства – танц и/или театър.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Избор на теми, задачи и материалза работа в курса

2 Сформиране на творчески екипи за работа по различните теми и проекти

3 Предподготовка и подготовка – доуточняване на творческите параметри и планиране на реализацията на проекта

4 Творческа работа и реализация на поставените задачи и проекти

5 Текущо оценяване

6 Дискусия и анализ на реализацията на поставените задачи и проекти

7 Сформиране на творчески екипи за работа по различните теми и проекти

8 Творческа работа и реализация на поставените задачи и проекти

9 Текущо оценяване

10 Дискусия и анализ на реализацията на поставените задачи и проекти

Литература по темите:

1. Body, Space, Image: Notes Towards Improvisation And Performance - Автори: Миранда Тъфнел и Крис Крикмей

2. The Moment Of Movement: Dance Improvsation – Автор: Лин Ан Блом и Л. Тарин Чаплин

3. "A Method of Lighting The Stage Fourth Edition" –автор: Стенли Маккандълс

4. “Scene Design and Stage Lighting, Sixth Edition" - автори: Паркър & Уолф

5. “The Twentieth-Century Performance Reader.” – автори: Майкъл Хъксли & Ноел Уитс

6. “Making Video Dance: A Step-by-Step Guide to Creating Dance for the Screen.” – автор Катрина Макферсън

Средства за оценяване:

Студентът получава оценка за работата си в курса при мин. 70% посещаемост на аудиторните часове и две текущи оценки. При неспазване на това условие, студентът има право да се яви на изпит като оценката му ще бъде понижена с една единица, поради отсъствието му в редовните часове. Студент, посетил 100% редовните учебни часове, има право да получи с една единица по-висока крайна оценка от показания резултат.