THEM144 Проект: Театър и общество

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

• Курсът е двусеместриален и има за цел да запознае студентите с основните понятия и проблеми в развитието на драматическия и постдраматически театър и неговия най-актуален опит. Първата част запознава студентите с теории, методи и системи на работа в театъра, свързан с драмата, тоест с драматическия театър. Втората му част им представя теории, методи и системи на работа в театъра, които са колкото провокирани от драматическия театър и драмата, толкова и задаващи теориите и начина на работа в един театър, скъсващ с представлението като фикционална цялост и отварящи пътя към реалността на ситуацията в постдраматичния театър (Леман)

• Втората му част им представя теории, методи и системи на работа в театъра, които са колкото провокирани от драматическия театър и драмата, толкова и задаващи теориите и начина на работа в един театър, скъсващ с представлението като фикционална цялост и отварящи пътя към реалността на ситуацията в постдраматичния театър (Леман)

• Основна цел на курса е заедно с практическото обучение на студентите в програмата по създаването на цялостно произведение - на спектакъл през третата година -, да въведе и теоретически знанието за различни методи и системи на работа, които са определили основните сценични парадигми и цялостни типове театър с централно значение за съвременния театър. Така теорията и практиката се допълват непосредствено в обучението в бакалавърската програма

• Курсът ще се съсредоточи върху представянето на тези методи и системи на работа и върху по-подробното им обсъждане и дискутиране в съпътстващата лекциите семинарна работа.

• Запознаване на студентите с актуалната проблематика на съвременните театрални практики.

• Акцент върху интер-дисциплинарността на съвременната театрална практика (театър – кино, театър – визуални изкуства, театър - медии и пр.)

• Ефективно обговаряне в динамична дискусионна среда на акцентираната проблематика. Интерактивен и дискусионен принцип на организация на семинара.

• Изграждане на среда и мрежа за активна социална комуникация между студенти и професионалисти (практици и теоретици), която да надхвърля рамките на курса и работния семинар в него.

прочети още
Театрално изкуство и общество

Преподавател(и):

проф. Виолета Дечева  д.н.
доц. Снежина Петрова  

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни методи в развитието на драматичния и постдраматичния театър, произтичащи от основни за неговото съществуване теории

• основни понятия и фигури в тях

• основни практики на драматичния и постдраматичния театър и причините за тяхната смяна

• значението им за съвременния театър като цяло и за театъра в България в частност

2) могат:

• Да ги съотнасят към практическия си опит като работа в различни видове театър

• Да осъществяват модерната връзка между теория и практика, в рамките на която да формулират функциите и правилата на изкуството и в своята работа


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• върху основни понятия в театралната теория и практикаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Йежи Гротовски. Свещеният актьор/театър. Методологическото изследване. Тренинг

Паратеатър: Е.Барба, Р.Шехнер. Преплитане на развлечение и въздействие

Паратеатър: Я.Морено-Психодрама

Акционен театър: Х.Нич – О.М. Театър

Режисьорски театър и класика. Интерпретацията. Примери.

--------------

Тотален театър. Тотална творба. Вагнер

Театър на/и визията: Боб Уилсън. Попкултура, метод на деконстукцията, работа с текст-възникване на картина

Ромео Кастелучи

Тадеуш Кантор – Церемонията/Предметът/Нулевата степен на актьора

Антонен Арто. Театърът и неговият двойник

Театър и новите медии: Франк Касторф

Театър и производство на реалности: Римини протокол

Театър + и – медиите – опит, интеракции, медийно и технотяло, машина за произдводство на илюзия, дистанция; Използване на медията в театъра. Виртуално пространство. Видеоинсталации. Примери

Боб Уилсън. Ромео Кастелучи

Производство на реалност в театъра. Дистанция и естетика на риска.

Пространство- Образ -Звук/ Примери

Литература по темите:

1. Арто, А., Театърът и неговият двойник, С.1985

2. Аусландер, Ф., „Просто бъди самият себе си”: Логоцентризъм и различие в теорията на представлението, В: Hоmo ludens, 2004/10, с.150- 163

3. Барба, Еуженио, Антропология на театъра, Първи хипотези в: Театрален бюлетин, 1981/2

4. Барба, Еуженио, Плуващите острови, в: Театрален бюлетин, 1984/1

5. Барба, Еуженио, Фикцията на двойнствеността в: Театър, 1991/1, с.35

6. Баро, Жан-Луи, Езикът на тялото, в: Театрален бюлетин, 1982/ 4

7. Барт, Р., “Сляпата Майка Кураж” и “ Задачите на брехтовата критика” в: Въображението на знака, с. 1991, с.232-242

8. Блау, Х., Окото на жертвата, В: Театрален бюлетин, 1994, с.120-230

9. Бодлер, Художник в съвременния живот, в: Естетически и критически съчинения, С. 1976, с. 510 -

10. Браунек, М., Театърът в ХХ в. в: Гестус, 1-2, 3-4, 5-6/ 1990

11. Брук, Питър, Избрани творби. С., 1978

12. В.Дечева, Театърът на 90-те, С., 2001

13. Вилар, Жан, Театърът в служба на обществото. ТБ, 1985/5, 6; 1986/1

14. Гройс, Л., Вечно живият театър, 1-2 т., С., З.Стоянов, 2002

15. Гротовски, Йежи, Към беден театър, в: Театрален бюлетин, 1984/ 2, 3, 4

16. Гротовски, Йежи, Странстване към театъра на изворите, в: Театрален бюлетин, 1981/2

17. Дерида, Ж., Театърът на жестокостта и затвореността на представлението, в: Гестус, 1998, с. 213-251

18. Дечева, В., Актьорът като автор и произведение на изкуството, С. 2003

19. Дечева, В., Дада-походът, Проблеми на изкуството, 1998

20. Дечева, В., Към проблема за режисурата. Българският театър между двете световни войни, София, 2006, Просвета, 320 с.

21. Дечева, В.,Театралният експресионистичен спектакъл в проектите на Баухаус - Лотар Шраер, Освалд Шлемер, Василий Кандински, Валтер Гропиус. Теоретичен сборник, НАТФИЗ, 1998

22. Еслин, Мартин, Творческият принос на актьора, ТБ, 1983/4, с.96-101

23. Зонтаг, Сюзан, Подход към Арто, (Болестта като метафора), ТБ, 1985/1

24. Кантор, Тадеуш, Театърът на смъртта, ТБ, 1985/6

25. Кирби, Майкъл, За отсъствието и наличието на актьорска игра в представлението. В: Hоmo ludens, 2004/10, с.199- 216

26. Мейрхолд, Вс., Статии, Речи, Писма С. 1984

27. Ницше, Фр., за произхода на трагедията от духа на музиката, в: Раждането на трагедията и други съчинения, С.1990, с. 53 –

28. Павис, Патрис, Въпросник за анализ на театралното представление, ТБ, 1987/ 4-5

29. Пазолини, Пиер Паоло, Манифест. 32 точки за един нов театър, ТБ, 1985/3, с.66-78

30. Рей, Кенет, Физическият живот на актьора. Разговор с Питър Брук и Адриан Ноубъл, ТБ, 1984/5

31. Сп.Театър 1999/ 3-4 Гротовски

32. Сп.Театър 2000/ 3-4 Кантор

33. Страсбърг, Лий, Мечта за страст – развитието на метода, ТБ (Театрален бюлетин), 1988/4 (с.122-155), 5/6 кн (149-224)

34. Таиров, А., Избрано, С. 1984.

35. Тодоров, Вл., Малък парадокс за театъра и други фигури за живота, С. 1997

36. Тодоров, Цв., Изкуството според Арто, в: Театрален бюлетин, 1984/1, с. 161-172

37. Шилер, Фр., Театърът, разгледан като морален институт, в: Естетика, С. 1981, с. 90-101

38. Ян Кот, Канторовата молитва (За “Няма да се върна никога” на Кантор), ТБ, 1988/5-6

39. Ян Кот, Театърът на същността: Кантор и Брук, ТБ, 1985/6

40. Ян Кот, Шекспир – наш съвременник. ТБ, 1986/3,4,5,6

Средства за оценяване:

писмено

устно

практическа рабозработка