ADMM903 Глобализация. Пазар на културни ценности и продукти

Анотация:

Курсът представя историята, идеологията и политиката на глобализацията и анализира последиците от структурните промени на капитализма, които имат значение за поведението на организациите в културния сектор.

прочети още
Театрално изкуство и общество

Преподавател(и):

доц. Татяна Томова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Курсът създава:

Знания за очертаването на глобален свят, в който свободната конкуренция е преобладаващ регулатор.

Умения за управление на културна организация (независимо частна или публична) в условията на глобален пазар на културни продукти и на мултикултурализъм.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Пазарът като социален регулатор.

2. Роля на държавата в пазарните обществени системи. Публични блага, публичен сектор.

3. Особености на културния сектор. Държавно, публично, частно.

4. Криза на западните социални държави. Адаптация и трансформация на капитализма.

5. Глобализацията като естествен процес. Ограничаване на ролята на националните държави.

6. Последици от глобализацията. Оценка на последиците.

7. Идеология на глобализацията. Търговията като „организатор” на обществения живот.

8. Глобализация и глобализъм.

9. Политика на глобализацията. Приватизация, дерегулация, публично-частни партньорства.

10. Управление на глобализацията.

11. Глобализацията като полицентризъм. Видове глобализация.

12. Европейския съюз като регионално обединение.

13. Антиглобализъм. Основни идеи. Влияние.

14. Глобализацията като мултикултурност. Идеята за мултикултурализъм. Влияние на глобализацията върху ценностите.

15. Граници на глобализацията.

Литература по темите:

1. Ападурай Арджун, Свободната модерност : Културни измерения на глобализацията, Изд. ЛИК , С. 2006, (на разположение в библ. на НБУ)

2. Бауман З., Глобализацията : Последиците за човека, Изд. ЛИК, С. 1999 (на разположение в библ. на НБУ)

3. Бек Улрих, Що е глобализация : Заблудите на глобализма - отговори на глобализацията, Изд. Критика и хуманизъм, С. 2002.

4. Линдси Бр., Глобалният капитализъм, Изд. Дамян Яков, С. 2006. (на разположение в библ. на НБУ).

5. Недялкова А., З. Бауман, Д. Филипов, Глобализъм, регионализъм и антиглобализъм, Изд. „Албатрос”, С. 2005.

6. Ралстън Сол Дж., Крахът на глобализма и повторното изобретяване на света, Изд. „Кралица Маб”, С. 2009.

7. Сафрански Р., Колко глобализация може да понесе човекът?, Изд. Критика и хуманизъм, С. 2006.

8. Тейлър Ч., Мултикултурализъм, Изд. Критика и хуманизъм, С. 1999.

9. Хелд Д., Демокрацията и глобалният ред: От модерната държава към космополитното управление, Изд. Критика и хуманизъм, С. 2004, (на разположение в библ. на НБУ)

Средства за оценяване:

На основата на литературните източници и на приложените статии и интервюта (в ел. система Мудл)обобщете в писмен текст:

1. Съдържанието на глобализационните процеси (до 2 стр.);

2. Критиката към глобализационните процеси (до 2 стр.);

3. Може ли националната култура да се приспособи към глобализацията? (до 2 стр.).