MUSB001FM Фолклорни музикални изкуства

Анотация:

Овладяване на съвършена гласова постановка в определен певчески стил,певчески похвати и характерна фонетична определеност. Постигане на традиционно творческо изпълнение на народната песен.Изграждане на професионални певчески навици,постигане натехника и култура на пеенето.Изграждане на собствен репертоар.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

доц. Георги Петков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Каква е спецификата на пеене и характерната фонетична определеност в различните фолклорни области.

2) могат:

• Да постигнат традиционно творческо изпълнение на народната песен.

• Да изградят професионални певчески навици и култура на пеене.

• Да дешифрират и интерпретират песенен материал.

• Да създадат свой собствен репертоар.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат изявен интерес към българската народна песен, да притежават музикални и вокални дарования, творчески данни и вътрешноемоционална нагласа. Успоредно изучаване на солфеж и теория на музикалните елементи

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален с корепетитор

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Класификация и разпространение на народните песни. Характерни примери. Разучаване по слух на обредна песен

2 Разучаване на обредна песен по ноти. Начални упражнения за изравняване на певческия диапазон

3 Разучаване на хороводна песен по ноти. Упражнения за утвърждаване на стиловата звучност

4 Затвърждаване на разучената песен. Поставяне на текста. Упражнения за изравняване на лесно озвучими вокали

5 Разчитане по ноти и с текст на хороводна песен. Упражнения за усъвършенстване на по-трудно озвучими вокали

6 Разчитане на prima vista с ноти и тескт – песен в равноделен размер. Упражнения за изразяване на целия певчески диапазон

7 Усъвършенстване на разчитането на prima vista с тескт и ноти. Упражнения за точно фиксиране на кякои интервали във възходяща посока

8 Разчитане на песен в 5/8 по ноти и с текст. Упражнения за фиксиране на някои интервали в низходяща посока

9 Упражнения за правилно дишане и фразиране. Затвърждаване на някои от разучени песни – вокално изразяване и орнаментика

10 Вокализите за народните певци и певици – средство за усъвършенстване на народния певец. Разчитане на вокализи – I етап

11 Разучаване по ноти на песни в равноделен резмаре. Комбинирана орнаментика. Работа с вокализи – II етап

12 Комбинирана орнаментика. Работа с вокализи

13 Упражнения за разпяванев неравноделни размери. Разучаване на песен в неравноделен размер. Работа с вокализи

14 Затвърждаване на разчетена песен. Вокализ

15 Преговор на песенния материал. Изпълнение на вокализ със съпровод на пиано

Литература по темите:

• Хаджиев, П. – Шопов,К. Вокализи за народни певици и певци. ДИ „Музика” С 1978

• Кушлева, А.- Кушлева,Ст. Вокализи за народни певици и певци. ДИ „Музика” С 1974

• Диамандиев, Асен. Вокализи за народни певици и певци. ДИ „Наука и изкуство” С 1974

• Чивчиева, Цв. – Имандиева,В. Солови народни песни със съпровод на пиано. ДИ”Музика” С 1975

• Прашанов,Тодор. Солови народни песни със съпровод. ДИ”Наука и изкуство” С1974

• Шопов, К. Български народни песни и хора ИК „Фортуна прес” 2006

• Стойков, Н. Солови народни песни със съпровод на народен оркестър. ДИ „Музика” С 1975

• Иванова, Д . Солови народни песни със съпровод на пиано. АКТ „Мюзик” Пловдив 2001

• Георгиева, Р. Популярни народни песни със съпровод на пиано. Част първа- Тракия АМТИИ Пловдив 2006

Средства за оценяване:

Текущото оценяване се формира на базата на изпълнението на текущи практически задания.При липса на текущи оценки- студентът се явява на устен практически изпит.