MUSB039 Музикална теория

Анотация:

• Курсът “Музикална теория” има за цел изграждане на широк обхват познания из областта на теория на музиката. С оглед на широко поставените цели в курса са застъпени теми из областта на: теория на музикалните елементи, солфеж, хармония, полифония, музикални форми, музикален фолклор.

• Обучението е свързано със запознаване с основни понятия, с по-важни теоретични проблеми. Неговият многоаспектен характер и насоченост определят мястото и ролята му на интердисциплинарен етап, създаващ предпоставки за систематизиране и степенуване на проблематиката и за постепенно въвеждане в областта на музикалната теория.

• Насочеността е към теоретическо изясняване и практическо усвояване на изучавания материал. Основна цел в работата на курса по “Музикална теория” е изграждане на теоретични знания, практически умения и навици за възприемане, осмисляне и възпроизвеждане на музика.

• Теория на музикалните елементи е дисциплина която дава знания и умения за установените в резултат на многовековната практика закономерности и средства на музикалната изразност като тонове, интервали, ладове, тоналности, акорди, ритъм, темпо, динамика, съвременното нотно писмо и т.н.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

 Павлина Величкова  д-р
проф. Георги Арнаудов  д-р
гл. ас. Росица Бечева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• елементите на съвременното нотно писмо

• закономерностите и средствата на музикалната изразност: тонове, интервали,

ладове, тоналности, акорди, ритъм, темпо, динамика, съвременното нотно писмо и т.н.

2) могат:

• да разбират същността на поставените задачи и тяхната връзка с целите на курса

• да разбират същността на изпитните задачи и да демонстрират подходящи за случая компетентности

• да изразяват добре, в структуриран вид, устно и в писмена форма знанията и идеите си

• да осъществяват логически връзки между отделните елементи на музикалната изразителност


Предварителни изисквания:
Успешно положени приемни изпити – ТОП и Специализиран изпит.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР

1. Музиката като вид изкуство. Изразни средства в музиката. Музикален език. Лекция 2

2. Общи понятия за тона – Звук.Тон.Шум.Свойства на тона. Обертонов ред. Лекция 2

3. Музикална система. Звукоред. Октавови групи. Основни степени и техните наименования. Хроматични знаци. Ред на диезите и бемолите. Производни степени. Буквени и слогови наименования на тоновете. Лекция 1ч., Упражнение 1ч. 2

4. Видове тонови отношения.

Цял тон и полутон.

Музикален строй. Темпериран строй.

Записване на тоновете. Правопис на нотите. Записване трайността на тоновете. Нотна стойност и тонова трайност. Лекция 1ч., Упражнение 1ч. 2

5. Линейно-нотна система. Записване на тоновите височини. Нотни ключове.

До мажор - диатоника - степени, полутонове.

Усет за мажор и минор. Лекция 1ч., Упражнение 1ч. 2

6. Ритъм. Метрум. Размер.Такт.Видове метруми и размери. Лекция 1ч., Упражнение 1ч. 2

7. Интервали.

Прости диатонични интервали – мелодични и хармонични.

Обръщение на интервалите.

Видове движения при двугласа. Лекция 1ч., Упражнение 1ч. 2

8. Акорди.

Видове тризвучия - мажорни, минорни, умалени, увеличени. Лекция 1ч., Упражнение 1ч. 2

9. Лад, гама, тоналност.

Степени на лада. Главни степени, функционалност: T, S, D.

Квинтов и квартов кръг на мажорните и минорни тоналности. Лекция 1ч., Упражнение 1ч. 2

10. Паралелни тоналности. Лекция 1ч., Упражнение 1ч. 2

11. Енхармонизъм. Енхармонични тоналности. Лекция 1ч., Упражнение 1ч. 2

12. Едноименни тоналности. Лекция 1ч., Упражнение 1ч. 2

13. Разновидности на мажора Лекция 1ч., Упражнение 1ч. 2

14. Разновидности на минора Лекция 1ч., Упражнение 1ч. 2

15. Транспозиция. Секвенция. Лекция 1ч., Упражнение 1ч. 2

ВТОРИ СЕМЕСТЪР

1. Начини за увеличение трайността на тоновете Лекция 1ч.,Упражнение 1ч. 2

2. Синкоп. Видове синкопи. Лекция 1ч., Упражнение 1ч. 2

3. Основно и особено деление на нотните стойности Лекция 1ч., Упражнение 1ч. 2

4. Неравноделни размери: 5/8, 7/8, 9/8. Лекция 1ч., Упражнение 1ч. 2

5. Нотни ключове: виолинов, басов, алтов, теноров ключ. Лекция 1ч., Упражнение 1ч. 2

6. Видове септакорди, доминантов септакорд. Доминантово четиризвучие – обръщения и разрешения.

Нонакорд.

Каденца (хармоничнио последование)

с главни тризвучия, каденцов квартсекстакорд и доминантов септакорд – мажор и минор. Лекция 1ч., Упражнение 1ч. 2

7. Темпо. Видове темпа и отклонения. Лекция 1ч., Упражнение 1ч. 2

8. Динамика. Динамични знаци. Лекция 1ч., Упражнение 1ч. 2

9. Диатоника. Пентатоника. Тетрахорд. Старинни ладове. Лекция 1ч., Упражнение 1ч. 2

10. Хроматика.

Диатонични и хроматични цели тонове и полутонове.

Хроматична гама. Лекция 1ч., Упражнение 1ч. 2

11. Целотонна гама, комбинирани (смесени) гами, модулация, променливи ладове. Лекция 1ч., Упражнение 1ч. 2

12. Скали (звукореди) в попмузиката и джаза Лекция 1ч., Упражнение 1ч. 2

13. Украшения (мелизми). Лекция 1ч., Упражнение 1ч. 2

14. Съкращения в нотописа (абревиатури). Лекция 1ч., Упражнение 1ч. 2

15. Артикулация. Лекция 1ч., Упражнение 1ч. 2

Литература по темите:

• Константинов, К. Обща теория на музиката, ДИ „Наука и изкуство”, С., 1957

• Попдимитров, К. Солфежи от стари майстори, Музика, София

• Попдимитров, К. Хайдн, Моцарт и Бетовен, Музика, София

• Попдимитров, К. Солфежи из творчествато на романиците, Музика, София

• Попдимитров, К. Солфежи из творчеството на съвременните композитори, Музика, София

• Попдимитров, К., Йонова, Зв. Солфежи из творчеството на българските композитори, Музика, София

• Пръвчева, Р. Дюлгерова. Теория на музикалните елементи. Тестови въпроси и задачи и Тестове + CD с музикални примери към слуховите задачи на тестовете, НБУ, С., 2007

• Хаджиев, П. Елементарна теория на музиката, Музика , С., 1978

Средства за оценяване:

Оценяването е многокомпонентно, текущо и финално в следните форми:

- Решаване на тестове, които съдържат теоретични въпроси, практически задачи, задачи за слухов анализ.

- Разработка на тема.

- Съставяне на личен музикален терминологичен речник.

- Записване на музикална диктовка.

- Солфежиране a prima vista.