BAEB001 Въведение в икономическото мислене

Анотация:

Икономиката може да определим като наука за това как човешкият индивид и обществото избират начин за използването на ограничените ресурси, имащи многовариантно предназначение, с цел производството на разнообразни блага и разпределението на благата за потребление от различни индивиди или общности. По думите на големия английски икономист Кейнс Икономиксът е по-скоро метод, отколкото доктрина, подход, отколкото средство, по-скоро техника за мислене, която помага на субектите за приемане на вярно решение.

Икономиката като наука обхваща твърде широка предметна област. Освен как хората правят избор какво да потребяват и как да произвеждат и как тези избори се влияят от откриването на нови технологии, Икономиката изяснява функционирането на пазарите и ценообразуването в съвършени и несъвършени условия, какво определя дохода на хората и защо се различава тяхното възнаграждение, каква е ролята на държавата в икономиката и за опазването на околната среда, какви са причините за безработицата и инфлацията, от какво се определя модела и обема на търговията между страните и т.н. За по-ефективната организация на знанията в рамките на общата икономическа теория се отделят две относително обособени части – микроикономика и макроикономика.

прочети още
Счетоводство и контролинг

Преподавател(и):

проф. Събина Ракарова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

ЦЕЛИ НА КУРСА:

• Да покаже как икономиката работи и как удовлетворява потребностите на хората;

• Да обясни сътрудничеството и координацията на действията на хората в стопанството;

• Да представи основните концепции на икономическия начин на мислене и на икономическата теория;

• Да покаже приложимостта на икономическия начин на мислене.

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти ще

знаят:

• основни икономически понятия и закономерности в икономиката

• основните принципи и инструменти за икономически анализ.

могат:

• да разпознават и идентифицират проблеми, да формулират въпроси

• да използват принципите на икономическата мисъл като инструменти за анализ.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН (за аудиторен курс)

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1 Икономическият начин на мислене

лекция 2

2 Какво превръща естествения човек в икономически? семинар 2

3 Икономическата теория като „техника на мислене”

лекция 2

4 Икономическа хипотеза, теория, закон и икономически модели.

семинар 2

5 Ефективност и размяна

лекция

2

6 Защо ефективността е жизнената сила на икономиката?

семинар 2

7 Индивидуално и пазарно търсене. Еластичност на търсенето

лекция 2

8 Търсенето като основна пазарна сила. Еластичността – инструмент за гарантиране на приходи.

лекция 2

9 Предлагане и алтернативни разходи

лекция 2

10 Търсене и предлагане – процес на координация лекция 2

11 Как работи „невидимата ръка” на пазара?

семинар 2

12 Пределни величини и икономически решения

лекция 2

13 Защо икономическото мислене е маржинално?

семинар 2

14 Ефективност на размяната и икономическа рента. Конкуренция и държавна политика.

лекция 2

15 Ефективни и неефективни пазари. Колко „държава” да има в пазарната икономика?

семинар 2

1. Икономическият начин на мислене

Икономиката като съвкупност от координирани дейности и структури. Икономическо поведение и мотивация. Характеристика на “икономическия човек “. Ограниченост, избор и алтернативна „цена”. Принципи на избора или на приемане на решения.

2. Икономическата теория като „техника на мислене”

Необходимост от икономическа теория. Икономически модели. Икономически теории и закони. Микроикономика и макроикономика. Позитивен и нормативен подход. Икономическа теория и икономическа политика. Модел на кръгооборота. Алтернативи за координация, сътрудничество и взаимно приспособяване.

3. Ефективност и размяна

Ефективност и граница на производствените възможности. Взаимозависимост и специализация. Право на собственост и необходимост от размяна. Абсолютни предимства. Сравнителни предимства и алтернативни разходи. Сравнителните предимства и граница на производствените възможности. Изгода от вътрешната и външната размяна.

4. Индивидуално и пазарно търсене

Потребности и ограничени ресурси. Заместители и необходимост от избор. Търсенето като пазарно поведение на домакинството. Закон и крива на търсенето. Търсене и търсено количество. Не ценови детерминанти на търсенето. Промяна на търсенето. Парична и относителна цена.

5. Еластичност на търсенето

Концепция за еластичността. Измерване на еластичността. Ценова еластичност на търсенето. Еластичност, общи разходи и общи приходи. Еластичност на търсенето от дохода. Нормални и малоценни блага. Кръстосана еластичност на търсенето. Допълващи се и заместващи се блага.

6. Предлагане и алтернативни разходи

Общи и алтернативни разходи. Разходите на производителите като алтернативни разходи. Предлагането като пазарно поведение на фирмата. Детерминанти и крива на предлагането. Еластичност на предлагането. Пазарно предлагане. Определят ли разходите цената?

7. Търсене и предлагане – процес на координация

Пазарно равновесие. Пазарен недостиг и излишък. Координираща роля на цената. Стабилно и нестабилно равновесие. Конкуренцията като механизъм за разпределение на ограничените ресурси. Поведенческа и структурна концепция за конкуренцията. Функции на цената – информационна, нормираща, алокативна, стимулираща. Информация, посредници и спекуланти.

8. Пределни величини и икономически решения

Печалбата като цел и стимул за действие на предприемача. Невъзвратими разходи, алтернативни разходи, общи разходи. Икономически и счетоводни разходи. Пределни разходи. Пределни разходи и предлагане. Пределни изгоди и пределни приходи. Пределни изгоди и търсене. Взаимодействие на търсенето и предлагането и ценообразуване.

9. Ефективност на размяната и икономическа рента

Потребителско търсене и желанието да се заплати за благото. Връзката между полезността и търсенето. Потребителска рента – същност и измерване. Връзка между производствените разходи и предлагането. Рента на производителя. Взаимна изгода от размяната. Ефективност на пазарното равновесие. Ефективни и неефективни пазари

10. Конкуренция и държавна политика

Необходимост от намеса на държавата в икономиката. Политика за фиксирането на цената. Определяне на ценови под и ценови таван. Данъчна политика. Разпределяне на данъчното бреме. Ефективност на данъчната политика на правителството. Оценка на намесата на държавата във функциите на пазара чрез теорията на рентата. Ценообразуване и монопол.

11. Макроикономически проблеми и цели.

Макроикономически кръгооборот. Съвкупен продукт, доход и разходи. Съвкупно търсене и предлагане и макро-равновесие. Макроикономическо неравновесие – инфлация, безработица, рецесия. Реални и номинални величини. Индикатори на рецесията. Икономически растеж. Макроикономически цели.

12. Макроикономическа политика

Фискална политика. Правителствени разходи, данъци и държавен бюджет. Парична политика. Разногласия по повод провеждането на монетарна политика. Експанзивна и рестриктивна политика. Политики на доходите. Политики на стимулиране на предлагането. Външноикономическа политика

Литература по темите:

Пол Хейн, Икономическият начин на мислене, изд. ТИЛИЯ, С., 1995 г.

Коландър, Дейвид Основи на икономиката

Манлиев, Георги Микроикономика : Принципи, механизми, приложение

Сотирова, Екатерина Микроикономика : Сборник от задачи и тестове

Йотова, Лилия Икономикс : Ч. 1 : Въведение и микроикономикс

Фишър, Стенли Икономика : Основи на микро- и макроикономиката

Средства за оценяване:

Форми на проверка и оценка на компетенциите:

Обща оценка 100%,

в т.ч. първо контролно 35%

второ контролно 35% или изпит по време на сесията 70%

домашно задание 30%