BUTB202 Електронен бизнес в туризма

Анотация:

Курсът дава цялостна представа за концепциите, идеите и технологиите на електронния бизнес в туризма. Целта на курса е да разшири познанията на студентите относно информационните и комуникационните технологии в туризма. Обучението е насочено към придобиване на специализирани знания и умения за организация и управление на процесите при развитие на туристическа дейност в електронна среда. Разглеждат се въпроси, свързани с предпоставките за развитие и формите на електронен бизнес в туризма. Особено внимание се обръща на дигиталния маркетинг в туризма.

прочети още
Управление на туризма

Преподавател(и):

гл. ас. Маргарита Мишева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• същността и особеностите на електронния бизнес в туризма;

• видовете и формите на електронен бизнес в туризма;

• възможностите за реализация на туристически услуги във виртуална среда;

2) могат:

• да използват предимствата на технологиите и Интернет за подобряване на туристическото обслужване;

• да създават ефективно уеб присъствие на туристическия бизнес;

• да управляват връзките с клиентите посредством Интернет.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Въведение в електронния бизнес. Информационните технологии в съвременния туризъм. Същност и определение на електронния бизнес в туризма.

2. Предпоставки и фактори за развитие на е-бизнес в туризма. Видове и форми на електронен бизнес в туризма. Интернет услуги.

3. Технологии за реализиране на електронен бизнес. Приложения за електронен бизнес в туризма.

4. Електронна търговия в туризма. Глобални дистрибуционни системи. Онлайн посредници в туризма.

5. Електронният бизнес в хотелиерството, в дейността на туристическите агенции и в другите туристически дейности.

6. Организации за управление на туристически дестинации. Интегрирани системи на е-бизнес за туристически дестинации. Електронни дестинации.

7. Същност и особености на дигиталния маркетинг. Основни инструменти и медии за дигитален маркетинг. Приспособяване към промените в дигитална среда.

8. Същност, задачи и функции на управлението на взаимоотношенията с клиентите (CRM). Основни принципи и изисквания към функционирането на CRM.

9. Класификация на CRM. Електронни CRM системи.

10. CRM системите на световния и българския софтуерен пазар. Проблеми и перспективи при внедряването на CRM системите в туризма

11. Стратегии за развитие на електронния бизнес в туризма.

12. Характеристика и приложение на мобилния бизнес в туризма. Технически предпоставки за използване на мобилни решения в туризма. Съвременни мобилни информационни услуги в туризма.

13. Уебсайтът в електронния бизнес в туризма. Класификации и принципи на използване на уебсайта. Уебсайтът като маркетингов инструмент за е-бизнес в туризма. Развитие и реклама на уебсайта.

Литература по темите:

• Амор, Д. (Р)еволюция на Е-бизнеса. „ИнфоДАР”, София, 2000

• Василева, Б. Изследвания и модели на е-маркетингови стратегии на фирмите. СТЕНО, Варна, 2005

• Величкова, Д., Управление на връзките с клиентите при електронния бизнес., ИК ”КОТА”, Ст. Загора, 2007

• Данько, Т. и кол., Электронный маркетинг. ИНФРА – М., 2003

• Димова, Н., Дистрибуционна политика, НБУ, С., 2011

• Каракашева, Л., Пласментна политика, НБУ, С., 2007

• Краев, Л., Краева, В., Емилова П., Електронен бизнес, Фабер, В. Търново, 2009

• Краева, В., Електронен бизнес в туризма. СА – Свищов, 2008

• Кръстева и кол., Дигитален маркетинг, Авангард Прима, София, 2016

• Молхова, М., Електронен бизнес, Университетско издателство "Стопанство", София, 2009

• Моцев, М., Електронна търговия, ФорКом, София, 2001

• Ненов, Ал., На 1 клик разстояние: Пътеводителят за онлайн бизнес в България,Изток-Запад, София, 2012

• Тонкова, Е. Дистрибуционни модели в условията на е-бизнес. СТЕНО, Варна, 2005

• Чудновский, М., А. Жукова. Информационные технологии управления в туризме. Москва, 2007

• Chaffey, D., E-business and E-commerce Management. Strategy, Implementation and Practices, Pearson Education, UK, 2009

Средства за оценяване:

ТЕСТ 40 %

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ 30 %

УСТЕН ИЗПИТ 30 %