BUTB001 Семинар: Регулации на туристическия бизнес

Анотация:

Практическият курс е специфично насочен към създаване на познания и овладяване на техники за успешното хармонизиране на българския туризъм с високите изисквания на Европейската общност. Ще бъдат разгледани Европейските стадарти в туризма, директивите, нормите, решенията и препоръки на Европейския съюз и Европейската комисия, свързани с хармонизацията на туристическото право, както и визията на Евопейския съюз за устойчиво туристическо развитие и директивите за действие.

прочети още
Управление на туризма

Преподавател(и):

гл. ас. Теодора Ризова  д-р
доц. Милена Караилиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Визията на Евопейския съюз за устойчиво туристическо развитие и директивите за действие.

• Развитието на туризма в България и конкурентните предимства на българския туристически продукт.

• Ключовите фактори за успешното хармонизиране на българския туризъм с високите изисквания на Европейската общност.

2) могат:

• Да познават основните аспекти на европейската интеграция, свързани с туризма

• Да ползват и прилагат Европейските стадарти в туризма, директивите, нормите, решенията и препоръки на Европейския съюз и Европейската комисия, засягащи туристическото право и установяващи общите минимални стандарти в туризма.

• Да анализират приоритетите и основните дейности на Европейска Общност в туристическия сектор.

• Да прилагат получените общотеоретични и специални знания при и осъществяването на туристически дейности.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ПЛАН на семинара (тема за дискусия):

АНАЛИЗ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОПИТ

В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА

План:

Въведение

1. Характеристика на определен вид туризъм (по избор)

1.1. Същност

1.2. Предизвикателства и тенденции в развитието на туризма в световен мащаб

1.4. Състояние на туризма в България – развитие на .................. туризъм

2. Добри практики – същност

3. Състояние на туризма в България

4. Определяне на фактори, дефиниращи добри практики в ......................... туризъм

5. Добри практики

5.1. Европейски съюз(страна или няколко страни по избор)

5.2. България ( община или регион по избор)

6. Модел за развитие на .................туризъм в България

Задача за екип:

Презентация на развитието на определен вид туризъм в България по избор

Литература по темите:

1.Емилова, И, Въведение в туризма, НБУ

2.Ризова, Т, Ругулации и стандарти в туризма, изд. Аскони

Средства за оценяване:

писмена работа- 100%