BUTB102 Околна среда и туризъм

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с взаимодействието на системата „Околна среда-туризъм“ и взаимодействието по между им.

прочети още
Управление на туризма

Преподавател(и):

доц. Ботьо Захаринов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти

1) знаят:

• Успешно завършилите курса студенти получават основни познания за терминологията по опазване на околната среда при взаимодействието на туризма с околната среда, екологична политика, екологично законодателство, екологична сигурност и т.н

2) могат:

• Да определят ергономичната и екологична опасност за човека

• Да боравят с екологичната терминология

• Да правят разлика между екологична политика и екологична сигурност


Предварителни изисквания:

НЕ

Мултимедия

• Учебни филми

• Запознаване на място с апаратура за измерване на компонентите на околната средаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1 Уводна лекция…………..………………………………………

2 Взаимоотношения - човек-околната среда -туризъм……………..……………………………………… лекция 2

3 Ергономична и екологична опасност за човека……………..……………………………………… лекция 2

4 Семинарно занятие

дискусия 2

5 Сигурност на човека в околната среда ……………..……………………………………………………..……………………………………… лекция 2

6 ………… Устойчиво развитие…и туризъм..……………………………………… лекция 2

7 Политика в околната среда за развитие на туризма ……………..……………………………………… лекция 2

8 Управление на околната среда……………..……………………………………… лекция 2

9 Екологични програми в туризма……………..……………………………………… лекция 2

10 Компонентите в околната среда и опазването им в условията на туризма……………..……………………………………… Лекция 2

11 Семинарно занятие ……………..……………………………………… дискусия 2

12 Практическо занятие ……………..……………………………………… Практически занимания 6

13 ……………..………………………………………

14 ……………..………………………………………

15 ……………..………………………………………

Литература по темите:

1. Байков, Б. 2000. Екология за всеки “Планета 3”, София.

2. Томов В. 2002. Индустриална и екологична сигурност. София.

3. Зелена книга. 2000. Доклад за състоянието на околната среда през 2000 год., София.

4. Захаринов,Б., Я. Найденов Екологичен мониторинг,НБУ,София,2015

5. http://www.moew.government.bg/

6. http://www.riew-sofia.org/

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ 50 % 50 % 50%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50 % 50% 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

ПОРТФОЛИО

УСТЕН ИЗПИТ