VIPB059 Перспективи и софтуерна визуализация

Анотация:

Анотация: Перспективата като обща и единна теория на пространството обединява определен кръг от знания и като исторически обособила се наука с приложна, практическа ориентация обхваща три групи проблеми в сложна многопланова, нелинейна обвързаност (генезисна, историческа, теоретична, методологична): 1. Проблемите на човешкото зрение – зрителното възприятие; 2. Проблемите на изобразяването, законите на проектирането – обективна геометрия на пространството; 3. Проблеми на художественото изобразяване – субективна геометрия, интерпретация на пространството в пластическите изкуства. От тази проблематика не се изключват и редица фундаментални философски (гносеологически, естетически) и исторически въпроси, проектирани в сферата на перспективата като: развитие на пространствените представи като част от еволюцията на човешкото съзнание, развитие на интерпретацията на пространството в пластическите изкуства, историческото развитие на перспективната теория, възпитанието на нехудожника в пространствено мислене,специалното възпитание на художника и други, които се смятат също за основни в обхвата на перспективната наука. Заедно с тези, в най-широката перспективна проблематика се включват и много въпроси от редица науки и дисциплини, явяващи се помощни в перпективната теория, както и такива, които се пораждат и като следствие от тази теория и от неизчерпаемата природа на пластическите изкуства.

По този начин перспективата се явява помощна по отношение на различните специалности и по отношение на основните дисциплини рисуване и композиция – тя има за задача да ги подпомогне с необходимия минимум от начални и общовалидни познания. Заедно с това общият дух на дисциплината е такъв, че тя трябва да спомогне за развитието на пространственото мислене у студента и да създаде у него съвременен творчески мироглед и активно отношение към пластическите стойности, необходими в творческия процес.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

доц. Христо Добаров  

Описание на курса:

Компетенции:

Запознаване на студентите с основите на обективната и субективната геометрия на пространството. Това включва основен общообразувателен теоретичен минимум по дескриптивна, проективна и перспективна геометрия, 3-д система, сечения, взаимнопроникване, трансформация, морфология, работа с чертежи и мащаби, изграждане на пластична култура, необходима в творческия процес при създаване на крайния артпродукт.

Развитие на пространствен рефлекс – изграждане на знания, умения, навици при боравене с тримерни обекти (групиране, разгрупиране, трансформации). Развитие на пластичната култура в творческия процес – основни познания при работа с цвят, форма, пластика, пространствени взаимодействия.


Предварителни изисквания:
средно образование

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Лекция

Увод в артистичната перспектива

Теория – история.

Развитие на пространствените представи и генезис на перспективните проблеми.

Перспектива и комбинаторика – теория на изкуството.

Съвременна перспектива. Идеи.

2. Лекция

Обективна геометрия на пространството.

Проектиране – класификация и закономерности.

Ортогонално проектиране, 3-д система.

Обекти в системата, движения в системата – ротация, транслация.

Помощни проекционни равнини, разрези,сечения.

Взамнопроникване на ръбести тела.

3. Лекция

Повърхнини в 3-д системата.

Конични сечения. Характерни особености при рисуване на окръжност, елипса, парабола, хипербола.

Рисуване на успоредни и концентрични окръжности Ротационни тела – взаимнопроникване.

Морфология.

Взаимнопроникване на ръбести и ротационни тела.

4. Практическо занимание

Взаимнопроникване на ръбести тела.

Булеви операции. Групиране и разгрупиране.

5. Практическо занимание

Взаимнопроникване на валчести тела.

Булеви операции. Групиране и разгрупиране.

6. Лекция

Субективна геометрия на пространството - перспектива

Програмно проектиране.

Перспективна система – основни закони.

7. Лекция

Равновесие и движение в системата. Елементи, принципи, действие.

Измерване в системата. Мащаби. Чертеж – изображение.

8. Практическо занимание

Методи на конструктивната перспектива.

Перспективен чертеж на екстериор по зададени данни.

9. Практическо занимание

Методи на конструктивната перспектива.

Перспективен чертеж на екстериор със стълбище по зададени данни.

10. Практическо занимание

Методи на конструктивната перспектива.

Перспективен чертеж на екстериор ще по зададени данни.

Котировки.

11. Лекция

Светлина. Светлосенки.

Светлината като перспективен проблем.

Светлинни проекционни явления – принципи. Лъчева равнина.

Източник на светлина в системата. Класификация. Светлинни антиподи.

12. Лекция

Конструктивен анализ на светлосенки при слънчево и лампено осветление.

13. Лекция

Конструктивен анализ на светлосенки при изкуствено осветление.

14. Лекция

Аналитична перспектива. Светлина, сянка, собствена сянка, хвърлена сянка, рефлекс – пластика, тонални мащаби, контрасти, нюанси.

15. Лекция

Аналитична (съпоставителна) перспектива.

Специфични перспективни проблеми при различните видове пластични изкуства.

Илюзии, анаморфози, метаморфози, трансформации.

Нови визуални технологии.

Перспективни проблеми на медийното пространство.

Литература по темите:

Чуховски, Петър. Конструктивна перспектива .С., 1968.

Чуховски, Петър. Бешков, рисунката и пространството. С., 1971.

Данов, Тодор. Композиция и изобразителни средства в архитектурната перспектива. С., 1977.

Раушенбах, Борис. Пространствени построения в живописта. С., 1984.

Раушенбах, Борис. Пространственные построения в древнерусской живописи. М., 1975.

Раушенбах, Борис. Системы перспективы в изобразительном исскустве - общая теория перспективы. М., 1986.

Мочалов, А. В. Пространство мира и пространство картины. М., 1983.

Гомбрих, Ернст Х. Изкуство и илюзия - изследване върху психологията на изображението в изкуството. С., 1988.

Панофски, Е. Смисъл и значение в изобразителното изкуство, С., 1986.

Арнхейм, Рудолф. Искусство и визуальное восприятие. Москва, 1974.

Arnheim, R.Visual Thinking. С., 1969s

Средства за оценяване:

Текущо оценяване - дом. работи, тестове

Семестриален изпит - чертеж