OOFL141 Испански език, А1

Анотация:

Курсът се състои от 120 академични часа и е едносеместриален. Включва както семинари, така и практически занятия. Предполага различни форми на учебна работа: фронтална работа на преподавателя с цялата група; работа по двойки и в малки групи, самостоятелна работа. Основната цел на курса е успешното усвояване на испански език на ниво А1 (малко напреднали - BREAKTHROUGH), според общоприетите нива за владеене на език от препоръчителната единна рамка на Съвета на Европа и достигане до ниво за преминаване в курс ООFL 241 (А2). Тази цел предполага:

 развиване на лингвистичната и социо-комуникативната компетенции на обучаваните, позволяващи елементарно общуване на испански език в ежедневието;

 усвояване на стратегии за успешна устна и писмена комуникация на испански език чрез използване на основни изрази и познати думи.

прочети още
Испанистика (Испански език, култура и литература)

Преподавател(и):

преп. Любка Славова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни граматични правила;

• сравнително широк набор от думи, фрази и структури, с които да съставят свои текстове (устни и писмени ) с цел успешна комуникация на чуждия език на ниво малко напреднали.

2) могат:

• при слушане да разбират познати думи и основни изрази, свързани със самите тях, семейството им и конкретното им обкръжение (напр. поздрави, покани);

• при устна комуникация да общуват с прости изрази, когато събеседникът е готов да говори по-бавно и да помогне при формулирането на изказа; при поздрав или при покана да отговарят адекватно в различни ситуации от ежедневието; да поискат и да дадат информация, свързана с ежедневието; да предават кратки съобщения и да правят кратки описания на място и хора, да изразяват радост и огорчение;

• при четене да разбират елементарни текстове, свързани с ежедневието, кратки писма, реклами, съобщения и др.;

• при писане да формулират кратки съобщения (напр. поздравление, покана и отговор на покана), да попълват формуляри с лични данни, да пишат кратко писмо или картичка до близки хора.


Предварителни изисквания:
• Курсът е предназначен за студенти, които не са изучавали испански език. Няма предварителни изисквания.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Испански

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1 Представяне на лични данни.

Поздрав, запознаване.

Произход, националност, възраст.

Електронен адрес.

Попълване на визитка с лични данни.

практическо занимание

8

2 Професия.

Искане на информация за непознат предмет.

Посочване на местоположението на лица и предмети.

Изразяване на принадлежност.

Искане и даване на информация за състоянието на човек.

практическо занимание

8

3

Описание на външен вид на човек.

Характер на човек.

Качество на предмети.

Националности.

Административно деление на Испания. практическо занимание

8

4 Физическо състояние.

Душевно състояние.

Изразяване на съжаление.

Упражнения. практическо занимание

6

Тест 1 текущ контрол 2

5 Описание на жилище.

Мебели.

Домакински уреди.

Изразяване на притежание.

Роднински връзки. практическо занимание

8

6 Изразяване на сегашни действия.

Изразяване на действия, извършващи се в момента на говоренето.

Ежедневни дейности.

Дневен график.

Упражнения и самооценяване. практическо занимание

8

7 Храни.

Напитки.

Хранителни продукти.

В ресторанта. практическо занимание

6

Междинен тест текущ контрол 2

8 Поща, телефон, Интернет.

Комуникация.

Изразяване на бъдещи намерения.

Транспортни средства и пътувания.

Упражнения и самооценяване. практическо занимание

8

9 Искане и даване на информация за часа.

Честота на извършване на действие.

Ежедневни и обичайни дейности.

Възвратни глаголи.

Упражнения и самооценяване. практическо занимание

8

10 Времето.

Дата и час.

Посоките на света.

Упражнения и самооценяване. практическо занимание

6

Тест 2 текущ контрол 2

11 Дните на седмицата.

Месеците на годината.

Сезоните.

Изразяване на предпочитание.

Изразяване на мнение. практическо занимание

8

12 Професионални задължения.

Интервю за работа.

Изразяване на радост и разочарование.

Изразяване на съчувствие.

Изразяване на минало действие в период от време, незавършил в момента на говоренето. практическо занимание

8

13 Почивка и ваканция.

Изразяване на бъдещи действия.

Предсказване на бъдещето.

Изразяване на изпълнимо условие.

Упражнения и самооценяване. практическо занимание

8

14 Финален преговор

Подготовка за финален изпит практическо занимание

8

15 Финален изпит писмен

Финален изпит устен текущ контрол 8

Литература по темите:

• Основна:

- Янева, Д., Мичев, Ст., Сиракова, В.; Paso a paso A1+; Везни-4, София, 2009;

• Допълнителна:

- Янева, Д. и Мичев, Ст.; Испанско-български речник; Везни-4, София, 2001;

- Янева, Д. и Мичев, Ст.;Практическа испанска граматика; Везни-4, София, 2006;

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ 1 10%

МЕЖДИНЕН ТЕСТ 10%

ТЕСТ 2 10%

ПОРТФОЛИО 10%

ФИНАЛЕН ПИСМЕН ИЗПИТ 30% 100%

ФИНАЛЕН УСТЕН ИЗПИТ 30%