OOFL131 Френски език, А1

Анотация:

Курсът се състои от 120 академични часа и е едносеместриален. Включва както семинари, така и практически занятия. Предполага различни форми на учебна работа: фронтална работа на преподавателя с цялата група; работа по двойки и в малки групи, самостоятелна работа. Основната цел на курса е успешното усвояване на изучавания чужд език на ниво А1 (малко напреднали- elementaire), според общоприетите нива за владеене на език от препоръчителната единна рамка на Съвета на Европа и достигане до ниво за преминаване в курс OOFL 231 (А2). Тази цел предполага:

- развиване на лингвистичната и социо-комуникативната компетенции на обучаваните, позволяващи елементарно общуване на чужд език в ежедневието;

- усвояване на стратегии за успешна устна и писмена комуникация на чужд език чрез използване на основни изрази и познати думи.

прочети още
Романистика (Френски език, култура и литература)

Преподавател(и):

преп. Диан Карагеоргиев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- основни граматични правила;

- сравнително широк набор от думи, фрази и структури, с които да съставят свои текстове (устни и писмени ) с цел успешна комуникация на чуждия език на ниво малко напреднали.

2) могат:

- при слушане да разбират познати думи и основни изрази, свързани със самите тях, семейството им и конкретното им обкръжение (напр. поздрави, покани);

- при устна комуникация да общуват с прости изрази, когато събеседникът е готов да говори по-бавно и да помогне при формулирането на изказа; при поздрав или при покана да отговарят адекватно в различни ситуации от ежедневието; да поискат и да дадат информация, свързана с ежедневието; да предават кратки съобщения и да правят кратки описания на място и хора, да изразяват радост и огорчение;

- при четене да разбират елементарни текстове, свързани с ежедневието, кратки писма, реклами, съобщения и др.;

- при писане да формулират кратки съобщения (напр. поздравление, покана и отговор на покана), да попълват формуляри с лични данни, да пишат кратко писмо или картичка до близки хора.


Предварителни изисквания:
Курсът е предназначен за студенти, които не са изучавали чуждия език и няма предварителни изисквания.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Френски

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Запознанство и представяне

2. Формулиране на молба и отговор на запитване, формулиране на покана и отговор на покана

3. Вкусове, предпочитания, забавления

4. Представяне на известни личности

5. Кино, театър, телевизия, спорт

6. Информация за проблемите на трудовата заетост

7. Понятие за пространство и време

8. Дейности, свързани с личния живот и работата

9. Празници и чествания

10. Пътувания - разказ на минали събития. Писане на лично писмо или картичка

11. Посещение на ресторант

12. Детайлно описание на личности

Литература по темите:

Alter Ego 1

Panorama 1

NSF 1

Campus 1

Grammaire progressive 1

Средства за оценяване:

Комплексна текуща оценка през семестъра, която се формира след провеждането на следните изпитни задачи:

4 теста

2 писмени изложения

2 устни изложения

Семестърът е приключен успешно, ако студентите са направили 6 от предложените 8 задачи