OOFL171 Новогръцки език, А1

Анотация:

Курсът се състои от 120 академични часа и е едносеместриален. Включва както семинари, така и практически занятия. Предполага различни форми на учебна работа: фронтална работа на преподавателя с цялата група; работа по двойки и в малки групи, самостоятелна работа. Основната цел на курса е успешното усвояване на гръцки език ниво А1 според общоприетите нива за владеене на език от препоръчителната единна рамка на Съвета на Европа и достигане до ниво за преминаване в курс ООFL 271 (А2). Тази цел предполага:

- развиване на лингвистичната и социо-комуникативната компетенции на обучаваните, позволяващи елементарно общуване на чужд език в ежедневието;

- усвояване на стратегии за успешна устна и писмена комуникация на чужд език чрез използване на основни изрази и познати думи.

прочети още
Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература)

Преподавател(и):

преп. Христина Янисова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- основни граматични правила;

- набор от думи, фрази и структури, с които да съставят свои текстове (устни и писмени) с цел успешна комуникация на чуждия език на основно ниво.

2) могат:

- при слушане да разбират познати думи и основни изрази, свързани със самите тях, семейството им и конкретното им обкръжение (напр. поздрави, покани);

- при устна комуникация да общуват с прости изрази, когато събеседникът е готов да говори по-бавно и да помогне при формулирането на изказа; при поздрав или при покана да отговарят адекватно в различни ситуации от ежедневието; да поискат и да дадат информация, свързана с ежедневието; да предават кратки съобщения и да правят кратки описания на място и хора, да изразяват радост и огорчение;

- при четене да разбират елементарни текстове, свързани с ежедневието, кратки писма, реклами, съобщения и др.;

- при писане да формулират кратки съобщения (напр. поздравление, покана и отговор на покана), да попълват формуляри с лични данни, да пишат кратко писмо или картичка до близки хора.
Предварителни изисквания:
Курсът е предназначен за студенти, които не са изучавали чуждия език и няма предварителни изисквания.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Гръцки

Теми, които се разглеждат в курса:

Теми, които се разглеждат в курса:

- Представяне и запознанство.

- Поздрави и размяна на информация (адрес, телефон).

- Семейство и семейно обкръжение.

- Професии и месторабота.

- Националност, страни, езици.

- Транспорт и транспортни средства.

- Всекидневен живот.

- Домакински дейности.

- Празници и развлечения.

- Време и час; темпорални изрази.

- Пазаруване – на пазара, в будката, в супермаркета, в хлебарницата.

- Облекло – наименования и характеристики.

Литература по темите:

- Simopoulos G. et al. ELLINIKA 'A Methodos ekmathisis tis ellinikis os xenis glossas. PATAKI, 2011.

- Пороманска С. Новогръцки език за начинаещи. Изд. „Ровита”. Велико Търново, 2002.

- Янисова Хр. Работна тетрадка 1. Упражнения по практическа новогръцка граматика. Изд. на НБУ. С., 2008.

Средства за оценяване:

Средства за оценяване:

Комплексна текуща оценка през семестъра (тестове, писмени и устни задачи).