OOFL181 Арабски език, А1

Анотация:

Курсът се състои от 120 академични часа и е едносеместриален. Включва както семинари, така и практически занятия. Предполага различни форми на учебна работа: фронтална работа на преподавателя с цялата група; работа по двойки и в малки групи, самостоятелна работа. Основната цел на курса е успешното усвояване на изучавания чужд език на ниво А1 (малко напреднали), според общоприетите нива за владеене на език от препоръчителната единна рамка на Съвета на Европа. Тази цел предполага:

- развиване на лингвистичната и социо-комуникативната компетенции на обучаваните, позволяващи елементарно общуване на чужд език в ежедневието;

- усвояване на стратегии за успешна устна и писмена комуникация на чужд език чрез използване на основни изрази и познати думи.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и  литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Неделя Китаева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- основни граматични правила;

- сравнително широк набор от думи, фрази и структури, с които да съставят свои текстове (устни и писмени) с цел успешна комуникация на чуждия език на ниво малко напреднали.

2) могат:

- при слушане да разбират познати думи и основни изрази, свързани със самите тях, семейството им и конкретното им обкръжение (напр. поздрави, покани);

- при устна комуникация да общуват с прости изрази, когато събеседникът е готов да говори по-бавно и да помогне при формулирането на изказа; при поздрав или при покана да отговарят адекватно в различни ситуации от ежедневието; да поискат и да дадат информация, свързана с ежедневието; да предават кратки съобщения и да правят кратки описания на място и хора, да изразяват радост и огорчение;

- при четене да разбират елементарни текстове, свързани с ежедневието, кратки писма, реклами, съобщения и др.;

- при писане да формулират кратки съобщения (напр. поздравление, покана и отговор на покана), да попълват формуляри с лични данни, да пишат кратко писмо или картичка до близки хора.
Предварителни изисквания:
Курсът е предназначен за студенти, които не са изучавали чуждия език и няма предварителни изисквания.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Арабски

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Представяне и запознанство.

2. Поздрави и размяна на информация (адрес, телефон).

3. Формулиране на покана и отговор на покана.

4. Посещение на кафе и ресторант.

5. Всекидневие.

6. Описание на състояния и чувства.

7. Описание на хора.

8. Професии и месторабота.

9. Страни и националности.

10. Честване на празници.

11. Транспорт и пътуване.

12. Пазаруване.

13. Облекло.

14. Време и час.

15. Писане на писмо и картичка..

Литература по темите:

Ал-Китаб фи тааллум Ал-Арабия: алиф, ба: Уводен курс:

Ал-Китаб фи тааллум Ал-Арабия: първа част

Средства за оценяване:

Провеждане на текущия контрол:

- междинен тест 1 /след 1 + 2 + 3+4 урок/

- междинен тест 2 /след 5 + 6+7+8 урок/,

- междинен тест 3 /след 9+10+11+12 урок/

- междинен тест за целия курс А1

- финален тест

- своевременно представяне на писмените задачи за самостоятелна подготовка, зададени от преподавателя на групата

Комплексна текуща оценка през семестъра (тестове, писмени и устни задачи) - 100 %

За студенти, непокрили изискванията за текущ контрол:

Писмен изпит (последните занятия на семестъра) - 50 %

Устен изпит (последните занятия на семестъра) - 50 %