ARAB111 Практическа арабска граматика

Анотация:

Курсът представя основните понятия и правила, характерни за традиционната арабска граматика. Предложените теми предлагат базисни знания за синтаксис, морфология и фонетика на арабския език.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и  литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Неделя Китаева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:
Успешно завършилите курса студенти

1)знаят:

•основната граматическа структура на съвременния арабски език;

•основните граматически понятия на традиционната арабска граматика;

2) могат:

• да работят с учебни текстове и да коментират техните синтактични и структурни особености;

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Съгласни. Означаване на гласните. Кратки и дълги гласни. Пауза. Нунация. Хамза. Ташдид. Уасла. Мадда.

Фонетика: ударение, редукция.

Морфология. Морфемен състав на думата. Модел на думата. Триконсонантен корен на арабската дума (???).

Части на речта според традиционната арабска граматика: име, глагол, частица. Имената в арабския език: Определителен член. Лунни и слънчеви букви.

Род на имената. Число на имената. Съгласуване на имената. Прилагателно име. Прилагателни относителни. Прилагателни качествени.

Местоимения в арабския език. Лични местоимения. Показателни местоимения.

Глагол: модел на глагола. Производни форми на глагола. Време на глагола. Спрежение.

Слаби глаголи. Видове слаби глаголи. Особености на спрежението им.

Синтаксис: Изречението в арабския език. Части на изречението: главни части, второстепенни части на изречението.

Видове изречения. Именно изречение (?????? ???????). Структура на именното изречение. Глаголно изречение ( ?????? ???????).

Средства за оценяване:

Тест