OOKI111 Латински език

Анотация:

Курсът представя латинския език като основна градивна единица на западно-европейската култура и история. Целта му е да даде обща представа за историята и особеностите на езика прародител на съвременните романски езици, както и по-общото му влияние върху повечето съвременни европейски езици. Началото на курса е посветено на теорията за Индоевропейския праезик.

1. Студентите, записали курс OOKY 111 Латински език, 2/2, 60 ч. – некредитен, които имат успех 4,50 от курса могат да запишат, ако желаят, безплатно курс OOKY 131Латински език II част, 2/2, 60 ч. – некредитен, през III и IV семестър.

2. Студентите, записали курс OOKY 131 Латински език II част, 2/2, 60 ч. – некредитен, които имат успех 4,50 от курса могат да запишат, ако желаят minor – програма – втора специалност „Старогръцки и латински език“.

прочети още
Класически езици, антична култура и литература

Преподавател(и):

гл. ас. Георги Гочев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти знаят:

• Основите на граматиката на латинския език и база за изучаването на западни езици.

• Основни имена и понятия, свързани с римската култура.

• Основни имена и реалии, свързани с развитието на европейската култура.


Предварителни изисквания:
Не се изискват никакви предварителни знания.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ЕЗИК/ГРАМАТИКА КУЛТУРА/ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРА/ТЕКСТОВЕ

1. Азбука/Произношение Индоевропейска теория; история на латинската азбука

2. Морфология – части на речта; менливи и неменливи Периодизация на латинския език и история Прости изречения от подходящи учебни материали

3. Глагол – лице, число, време, наклонение, залог Продължение на предишната тема Адаптиран текст посветен на реалията ‘forum’

4. Спрежения – формите на четирите спрежения в сегашно време, изявително наклонение Въвеждане на реалията ‘forum’. Представяне на подходящ снимков/картинен материал Натрупване на речников запас от думи означаващи действие

5. Съществително име – род, число, падежи Продължение на предишната тема Натрупване на речников запас от думи означаващи одушевени и неодушевени предмети

6. Имена и функции на падежите Въвеждане на реалията ‘villa’. Представяне на подходящ снимков/картинен материал Адаптиран текст посветен на реалията ‘villa’

7. Имена по първо склонение Продължение на предишната тема Превод и четене на изречения с имена в първо склонение

8. Упражнение: скланяне на думи по първо склонение Кратко представяне/припомняне на мита за Херкулес. Дискусия върху приемствеността на образа на митичния герой в съвременното изкуство Упражнение: търсене на латински/индоевропейски корени в думи от съвременните езици

9. Подчинително наклонение – употреба и превод Четене и превод на изречения/сентенции в подчинително наклонение

10. Имена по второ склонение Въвеждане на реалията ‘negotium’. Представяне на подходящ снимков/картинен материал Адаптиран текст посветен на реалията ‘negotium’

11. Упражнение: скланяне на думи по второ склонение Въвеждане на реалията ‘otium’. Представяне на подходящ снимков/картинен материал Адаптиран текст посветен на реалията ‘otium’

12. Форми на бъдеще време Дискусия за статута на „свободното”/”заетото” време в античността. Представяне и на гръцките понятия scholia/ascholia и същността им

13. Имена по трето склонение – групи и подгрупи Продължение на предишната тема Четене и превод на изречения/сентенции с думи от трето склонение

14. Имена от трето консонантно склонение Обобщение на живота в Помпей – навици и начин на живот на заможните римски граждани Подходящ адаптиран текст илюстриращ културната тема

15. Имена от трето вокално и смесено склонение; упражнения Преговор

Литература по темите:

Списък на литературата:

1.Латински за начинаещи, Лили Йорданова, Искра Атанасова

2.Латински за юристи, Мария Костова

3.English Latin Course, Cambridge I, II

4.Latin Primer

Средства за оценяване:

Два теста - 50% от оценката

Участие в анализи и дискусии - 25%

Две домашни работи - 25%