OOKI110 Старогръцки език

Анотация:

Курсът представя старогръцкия език в контекста на историята на старогръцката култура и литература.

прочети още
Класически езици, антична култура и литература

Преподавател(и):

гл. ас. Владимир Маринов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти знаят:

• Основите на граматиката на старогръцкия език; получават освен това по-общи основи за изучаването на западни езици.

• Основни имена и понятия, свързани със старогръцката култура.

• Основни имена и реалии, свързани с развитието на европейската култура.


Предварителни изисквания:
Не се изискват предварителни знания и умения.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Кратка история на старогръцкия език; основни периоди и основни автори, писали на старогръцки език.

2. Кои са индоевропейците, къде са живели, каква е тяхната култура, откъде произхожда старогръцкият език и как се изследва този произход? Крито-Микенската култура и религия. Кои са гърците: основни етноси, райони на обитаване, божества. Граматика: Старогръцкият език преди гръцката азбука: кратко запознаване с находките от линейното писмо А и Б в контекста на Крито-Микенската култура.

3. Граматика: Гръцката азбука; ударения и придихания. Финикийците и гърците. Гръцкото писмо в контекста на културния обмен между народите, населяващи Средиземноморието. Омировите поеми: най-ранната литературна творба, написана на старогръцки език. Основни съществителни имена на старогръцки език, свързани с контекста и текста на Омировите поеми. Имена на богове и богини на старогръцки.

4. Хезиод. Митовете за Прометей и Пандора. Основни съществителни имена, свързани с културата на дома, стопанството и зараждащия се полис. Граматика: Съществителното име на старогръцки: падежи, определителен член; съществителните имена по първо и второ склонение.

5. Старогръцките диалекти. Кратко запознаване с основните езикови и етнически области в Древна Гърция. Кой автор на какъв език пише? Примери с едни и същи вече познати думи, но на различни диалекти: от Омир, Сафо, Херодот, Ксенофонт. Граматика: Прилагателни имена по първо и второ склонение.

6. Кратко запознаване с основни реалии от речника на “архаическата” гръцка култура. Граматика: старогръцкият глагол; наклонения, залози, времена, инфинитив, причастие; сегашно време на глагола. Адаптирани примери със съществително от първо или второ склонение и глагол в сегашно време.

7. Старогръцките имена на основните центрове на “полисна” Гърция. Думи и реалии, свързани с полисната култура 1: политическа организация. Граматика: Трето склонение на съществителните имена (основи на съгласна).

8. Думи и реалии, свързани с полисната култура 2: организация на семейството и бита. Кратки изречения със съществителни от трите склонения и глагол в сегашно време, адаптирани от Ксенофонт. Граматика: Трето склонение на съществителните имена (основи на гласна).

9. Думи и реалии, свързани с полисната култура 3: организация на религиозния живот и празника. Граматика: Минало несвършено време. Кратки изречения с думи от трите склонения и глагол в минало несвършено време, адаптирани от Аристофан.

10. Думи и реалии, свързани с културата на идеите в Древна Гърция 1. Граматика: Минало свършено време. Изречения от Платон.

11. Думи и реалии, свързани с културата на идеите в Древна Гърция 2. Граматика: Перфект и плусквамперфект. Изречения от Изократ.

12. Думи и реалии, свързани с културата на идеите в Древна Гърция 3. Граматика: Преговор на изявителното наклонение на глагола. Изречения от Аристотел.

13. Думи и реалии, свързани със старогръцкия театър 1. Граматика: Конюнктив. Изречения от Софокъл.

14. Думи и реалии, свързани със старогръцкия театър 2. Граматика: Оптатив и условни изречения. Изречения от Еврипид.

15. Преговор.

Литература по темите:

Учебникът по старогръцки език, който курсът следва, е C. A. E. Luschnig, An Introduction to Ancient Greek, Indianapolis, 2007 (second edition).

Антична литература. Енциклопедичен справочник, съст. Б. Богданов, А. Николова и др., София, 1996 (второ издание).

Старогръцко-български речник, съст. М. Войнов, Д. Дечев, В. Георгиев и др., София, няколко преиздания, последното през 1996.

Богданов, Б., Омировият епос, достъпна онлайн на адрес www.bogdanbogdanov.net

Богданов, Б., История на старогръцката култура, достъпна онлайн на адрес www.bogdanbogdanov.net

Милев, А.; Михайлов, Г., Старогръцка граматика, София, 1979.

Средства за оценяване:

Тестове (80%) и студентски презентации (20%).