BUBB101 Принципи на микроикономиката

Анотация:

Курсът е предназначен за студентите в базово ниво на бакалавърската програма и обхваща основните принципи, концепции и терминология в областта на микроикономическата теория. Изучават се: закономерностите във функционирането на пазарната система и тяхното проявление в сферите на продуктовите и ресурсните пазари; взаимодействието на икономическите агенти в условия на съвършена и различните форми на несъвършена конкуренция; пазарните дефекти и ролята на правителството за тяхното коригиране.

Целта е:

Да бъдат представени и обяснени основните концепции в съвременната микроикономическа теория и тяхната роля за разкриване същността на явленията в реалната икономика.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество

Преподавател(и):

доц. Стефан Стефанов  д-р
гл. ас. Елена Спасова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) имат знания за:

• Основните принципи, концепции и терминология в областта на микроикономическата теория;

• Източниците на информация за микроикономическите процеси и явления.

2) могат:

• Да използват придобитите теоретични знания за анализ и интерпретация на състоянието и тенденциите в реалната икономика;

• Да генерират идеи за усъвършенстване на управленските стратегии на фирмите, с цел увеличаване на тяхната конкурентоспособност и предприемаческа активност;

• Критично да оценяват икономическата политика на правителството и да формират собствено мнение за насоките на нейното подобряване.


Предварителни изисквания:
Няма предварителни изисквания

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Основни икономически проблеми и подходи за тяхното решаване:

Предмет, подход и метод на микроикономическата теория. Позитивна и нормативна икономическа теория. Оскъдност на ресурсите, избор и алтернативна оценка. Граница на производствените възможности. Намаляваща възвращаемост от използването на ресурсите. Основни икономически проблеми и решаването им в различните типове икономически системи.

2. Търсене, предлагане и пазарно ценообразуване:

Обща характеристика на пазарните механизми. Елементарен модел на пазарна размяна. Търсене – функция, ценови и извънценови фактори на търсенето. Предлагане – функция, ценови и извънценови фактори на предлагането. Равновесно пазарно ценообразуване. Нарушаване и възстановяване на равновесието. Регулиране на пазарните цени. Еластичност на търсенето и предлагането.

3. Потребителски избор:

Теория за полезността. Обща, средна и пределна полезност. Закон за намаляващата пределна полезност. Условия за максимизация на полезността. Теория за безразличието и заместване на благата. Бюджетно ограничение на потребителя. Равновесие на потребителя. Пределна полезност и крива на търсене. Потребителски излишък (рента на потребителя).

4. Производство, разходи и приходи на фирмата:

Производство, производствени резултати и производствени фактори. Производствена функция. Производството в краткосрочен и дългосрочен период. Равновесие на производителя. Разходи на фирмата в краткосрочен и дългосрочен период. Икономии и загуби от мащаба на производството. Приходи на фирмата. Печалба на фирмата. Общо правило за максимизация на печалбата на фирмата.

5. Фирмено предлагане при съвършена конкуренция:

Пазарна структура и конкурентно поведение на фирмите. Основни модели на пазарна структура. Съвършена конкуренция – ценообразуване и производство в краткосрочен период. Равновесие на фирмата и отрасъла в дългосрочен период. Оценка на съвършената конкуренция.

6.Чист монопол:

Несъвършена конкуренция. Ценообразуване и производство в условията на чист монопол. Пазарно поведение на фирма – чист монополист в дългосрочен период. Ценова дискриминация. Монопол и икономическа ефективност. Обществена цена на монопола. Регулиране на монопола.

7. Монополистична конкуренция и олигопол:

Обща характеристика на монополистичната конкуренция. Търсене и максимизация на печалбата в краткосрочен период. Равновесие на фирмата и отрасъла в дългосрочен период. Оценка на монополистична конкуренция. Характеристика на олигополния пазар. Максимизация на печалбата на олигопола в краткосрочен и дългосрочен период. Модели на олигополни структури. Оценка на олигопола.

8. Пазар на производствени фактори. Пазар на труд:

Обща характеристика на пазара на производствените фактори. Особености на факторното търсене. Предлагане на производствени фактори. Равновесна цена на факторните пазари. Трансферно възнаграждение и чиста икономическа рента. Пазар на труд и търсене на труд. Наемане на работна сила при съвършена конкуренция. Еластичност на търсенето на труд. Предлагане на труд. Еластичност на предлагането на труд. Равновесие на трудовия пазар – съвършена и несъвършена конкуренция.

9. Капиталов пазар и инвестиционни решения. Пазар на земя:

Форми на съществуване и движение на капитала. Възвръщаемост и печалба от капитала. Алтернативни възгледи за печалбата. Инвестиции и обезценка на капитала. Капиталов пазар. Лихва и лихвен процент. Търсене на капитал. Предлагане на капитал. Текуща стойност на капиталовия актив. Пазар на земя. Търсене на земя и природни ресурси. Предлагане на земя и природни ресурси. Рента и цена на земята.

10. Ефективност на конкурентните пазари. Пазарни дефекти и държавна намеса:

Елементарен модел на общо пазарно равновесие. Равновесие в производството и в потреблението. Оптимум по Парето. Пазарни дефекти (провали) и държавна намеса. Публични блага. Оптимално количество на публичното благо. Външни (странични) ефекти. Позитивни и негативни външни ефекти. Механизми за интернализация на външните ефекти.

Литература по темите:

Основна литература:

Ст. Стефанов, Е. Спасова. Презентации в страницата на курса в електронната система Moodle.

Е. Сотирова, Л. Йотова, Принципи на микроикономиката, Изд. “Нов български университет, С., 2008.

С. Ракарова. Пътеводител по микроикономика. Изд. Нов български университет, София, 2015.

Допълнителна литература:

Икономикс, колектив, Изд. “Тракия-М”, С., 1998.

Стоядин Савов, Екатерина Сотирова, Микроикономика, Изд. „Тракия-М“, 1999.

С. Фишър, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи, Икономика. Основи на микро- и макроикономиката, Изд. “Отворено общество”, С., 1997.

Атанас Узунов и колектив: „Микроикономика”, ГорексПрес, София, 2003.

Георги Манлиев, Микроикономика, Нов български университет, София, 2005.

Mankiw, Gregory: “Principles of Microeconomics”, 5th edition, South-Western CENGAGE Learning, 2008.

McConnel, Campbell, Stanley Brue, Sean Flynn: “Principles of Microeconomics”, 19th edition, McGraw-Hill.

Case, Karl E., Ray C. Fair, Sharon C Oster: “Principles of Microeconomics”, Pearson, 2008.

Taylor, John: “Principles of Microeconomics”, Houghton Mifflin Company, 2009.

Colander, David: Economics, McGraw-Hill, 2003.

Sloman, John: Economics, Sixth edition, Pearson, 2003.

Baumol, W., Alan Blinder: Economics: Principles and Policies, 11th edition, Cengage, 2010.

Samuelson, Paul, W. Nordhaus: Economics, 19th edition, McGraw-Hill, 2010.

Средства за оценяване:

За да придобият право да се явят на текущ контрол и да получат текуща оценка (с която да се освободят от изпит), студентите трябва редовно да присъстват и участват в лекциите. Присъствието и участието по време на лекции ще бъде отчитано чрез кратък въпрос по време на всяка лекция, чийто отговор ще бъде оценяван с ДА/НЕ. За да придобие правото да се яви на тест и писмена задача за текуща оценка, студентът трябва да има поне 7 (седем) такива оценки, от които поне 4 (четири) трябва да са „ДА“. За да получи обща текуща оценка, студентът трябва да има положителни оценки (поне среден (3)) и на двата компонента на текущо оценяване – тест и писмена задача.

Ако студентът получи слаба оценка на някой от компонентите на текущия контрол или не изпълнява критериите за явяване на текущ контрол, то той може да се яви на финален изпит по време на сесията. Финалният изпит се състои от две задължителни части – писмена и устна. За да вземе изпита, студентът трябва да има положителни оценки (поне среден (3)) и на двата компонента на изпита – писмена и устна част. В противен случай, студентът трябва да се яви на поправка в някоя от следващите поправителни сесии.

Ако студентът е придобил правото да се яви на текущ контрол, явил се е и е получил положителна оценка, но тя не го устройва, то той може да си избере един от следните варианти:

1) Явява се на финален изпит (двете части – писмена и устна) и получава обща оценка от финалния изпит. Тази оценка се съпоставя с оценката от текущия контрол и като крайна оценка по предмета се приема по-високата от двете.

2) Избира комбинирано оценяване, което означава, че се явява на само един от компонентите на финалния изпит (писмена или устна част), по негов избор. Крайната оценка по предмета се формира средноаритметично от оценката от текущ контрол и оценката от избраната от студента форма на финално оценяване.