BAEB022 Семинар: Отношенията - институционална среда, бизнес и социален сектор

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

Стопанската история или еволюционният икономикс е най-динамично развиващият се клон на икономическата наука. Тя представляво основна методологична база за икономическия анализ на частните икономически дисциплини.

Главен предмет на Стопанската история е икономическият растеж във времето.

Основни понятия са икономически растеж, дълговременна конюнктура, икономически кризи (видове, динамика на икономическото развитие и пр.

Базова икономическа дисциплина.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество

Преподавател(и):

доц. Нинел Нешева-Кьосева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

I. конкретното, реално развитие на стопанските процеси в историческа перспектива,

II. тенденциите и резултатите в еволюцията на стопанските структури и институции,

III. общите правила на икономическото развитие.

IV. факторите на икономическия растеж;

V. факторите за възникване на икономическите кризи и тяхната специфика на проявление, видовете икономически кризи

VI. особеностите на проявлението на правилата на икономическата динамика, на и икономическия растеж и стагнация в България

2) могат:

• да прилагат в настоящето световения и специфичния български исторически икономически опит,

• на базата на трайните, исторически доказани правила на икономическото развитие, да се ориентират в икономическата среда на отделните региони и държави в света в конкретно възникнали ситуации днес, както и да имат яснота относно очакванията си в икономически план при работа в тях.

• да намират с достатъчно висока степен на сигурност правилното решение в настояща ситуация на проблимите от икономическо естество.

• да определят възможностите за инвестиции и възвращаемост в даден ареал и стопански сектор;

• да определят вида на икономическите кризи и инструментите за тяхното преодоляване;

• да анализират на макроикономическо равнище икономическа ситуация;

• да определят перспективите на икономически растеж или стагнация.


Предварителни изисквания:
No

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Дял І. Основи на стопанската история

І.1. Предмет, методи и подходи в Стопанската история.

Главни подходи в изследването и анализа на стопанско-историческите процеси. Основни школи и представители.

І.2. Пространствена динамика на световното икономическо развитие.

Светове-икономики. Определение. Правила на динамиката. България и Балканите в структурата и динамиката на световете-икономики.

І.3. Темпорална систематизация на световното икономическо развитие.

Стадии на икономичаския растеж. Видове икономически растеж.

1.4. Тренд-периодите.

Вековна тенденция, Цикъл на Кондратиев. Правила на проявлението на най-големите циклични икономически движения и взаимодествието между тях. Особености на проявлението на цикъла на Кондратиев във всеки тренд-период.

Литература по темите от Дял І:

Н. Кьосева, Д. Димитров, Сравнителна стопанска история, С. 1996, Лекция І;

Кацаркова, В., История на националното и световното стопанство, С. 2002, Лекция І

Ростоу, Уолт Уитман., Стадии на икономическия растеж. (Некомунистически манифест), Делфин прес, 1994

Беров, Л. Стопанска история. Икономическото развитие на света от древността до наши дни. Издание на Фондация “Отворено общество”, І и ІІ издание, Лекция І;

Бродель, Фернан., Игры обмена. т І Время мира, М. 1995,

Rostow, W. W. World Economy. History and Prospects (The Trend-periods), 1978.

Дял ІІ. Аграрната ера в икономическото развитие на света

ІІ.1. Първи стадий на икономически растеж.

Икономически структури през Средновековието в селското и градското стопанство.

Характеристика на класическото затворено средновековно стопанство в Западна Европа. Характеристика на класическото османско средновековно стопанство. Специфики. Характеристика на средновековната икономичика на Изтока – Русия, Япония, Китай, Индия.

ІІ.2 Паричното стопанство през средновековието.

Пари, парични стандарти, финансови структури през Средните векове.

Литература по темите от Дял ІІ:

Ростоу, У.У., ., Стадии на икономическия растеж. (Некомунистически манифест), Делфин прес, 1994, (Първи стадий на икономически растеж);

Кьосева, Н., Р. Николов, Стопанска история, С. 1999, с. 49-55;

Кьосева, Н., Р. Николов, Стопанска история, С. 1999, с. 81-85;

Н. Кьосева, Д. Димитров, Сравнителна стопанска история, С. 1996, Лекция ІІІ;

Мутафчиева, В., Османска социално-икономическа история, С. 1993

Дял ІІІ. Трансформация на затвореното стопанство в пазарно

ІІІ. 1. Втори стадий на икономически растеж.

Генералната трансформация от затворено към пазарно стопанство в Западна Европа. Фактори. Цикличните причини. Институциите на частната собственост.

ІІІ.2. Паричното стопанство

от епохата на прехода от затворена към пазарна икономика. Институции. Емисионни банки - поява, функции, основни видове.

Литература по темите от Дял ІІ:

Ростоу, У.У., ., Стадии на икономическия растеж. (Некомунистически манифест), Делфин прес, 1994, (Втори стадий на икономически растеж);

Н. Кьосева, Д. Димитров, Сравнителна стопанска история, С. 1996, Лекция ІV;

Н. Кьосева., Р. Николов, Стопанска история, С. 1999, с. 55-65;

Н. Кьосева., Р. Николов, Стопанска история, С. 1999, с. 85-88;

Н. Кьосева, Д. Димитров, Сборник документи и материали по Стопанска история, С. 1999, Университетско издателство “Стопанство”.

Veber, M., General Economic History;

Дял ІV. Икономическо развитие на света през Индустриалната ера

ІV.1 Икономическото развитие на света от 1790 г. до 1873 г.

ІV.1.1. Трети стадий на икономически растеж - Индустриалният преврат.

Предпоставки и особености на Индустриалния преврат в Англия, САЩ, Франция и Германия. Водещи индустрии. Самоподдържащ се икономически растеж. Последиците за човека. Развитие на структурите и институциите на Индустриалната ера.

Паричното стопанство в епохата на Индустриалния преврат в Западна Европа,.

Литература по темите от ІV.1.1:

Ростоу, У.У., ., Стадии на икономическия растеж. (Некомунистически манифест), Делфин прес, 1994, (Трети стадий на икономически растеж);

Н. Кьосева., Р. Николов, Стопанска история, С. 1999, с. 20-27;

Н. Кьосева., Р. Николов, Стопанска история, С. 1999, с. 88-94;

Н. Кьосева, Д. Димитров, Сравнителна стопанска история, С. 1996, Лекция V.

Н. Кьосева, Д. Димитров, Сборник документи и материали по Стопанска история, С. 1999, Университетско издателство “Стопанство”.

Kunets, Simon., Six Lectures on Economic Growth, 1958.

Cambridge Economic History, v. VII.

ІV. 1.2. Икономическо развитие на българите в епохата на Възраждането.

Налагане на либералната външнотърговска политика на Османския свят-икономика и начален процес на интеграцията му към Европейския свят-икономика. Развитие на институциите на частна собственост и на предприемачеството в българското общество.

Литература по темите от ІV.1.2:

Н. Кьосева, Д. Димитров, Записки по Стопанска история на България, част І., Лекция І.

Н. Кьосева, Д. Димитров, Сборник документи и материали по Стопанска история, С. 1999, Университетско издателство “Стопанство”.

Икономиката на България т. І, С. 1989.

Стопанска история на България 681-1981, С. 1981.

Veber, M., General Economic History;

ІV. 2. Икономическото развитие от 1873 г. до 1920 г.

ІV.2.1. Развите на икономиките на Франция (завършване на трети и навлизане в четвърти стадий), Англия и Германия, (четвърти стадийи) и САЩ (завършване на четвърти стадий и навлизане в пети стадий).Индустриален преврат на Русия, Япония и Канада.

Литература по темите от ІV.2.1.

Ростоу, У.У., ., Стадии на икономическия растеж. (Некомунистически манифест), Делфин прес, 1994, (Четвърти и Пети стадий на икономически растеж);

Н. Кьосева., Р. Николов, Стопанска история, С. 1999, с. 33-49.

ІV.2.2. Великата депресия от 1873-1900 г.

Литература по темите от ІV.2.2.

Н. Кьосева., Р. Николов, Стопанска история, С. 1999, с. 151-156;

Менделсон, Л., Теория и история экономических кризисов и циклов, т. ІІ, М. 1958;

Freedman M, Ana Jacobson-Schwartz, A Monetary History of the United States 1861-1960

ІV.2.3. Българското стопанство 1878-1912 г.

Развитие на аграрния сектор, търговията, транспорта, съобщенията и индустриализацинните процеси. Държавна стопанска политика. Парично стопанство и парични кризи.

Литература по темите от ІV.2.3.

Аврамов, Р., Паричните системи и паричните стандарти В:120 години Българска народна банка, С. 1999, издание на Българска народна банка;

Аврамов, Р., Стопанският ХХ век на България, С. 2001

Кьосева, Н., История на паричните кризи в България 1879-1912 г., С. 2000,

Н. Кьосева., Р. Николов, Стопанска история, С. 1999, с.94-100.

Икономиката на България т. І, С. 1989;

Стопанска история на България 681-1981

Н. Кьосева., Р. Николов, Стопанска история, С. 1999, с.69-74.

Н. Кьосева, Д. Димитров, Сборник документи и материали по Стопанска история, С. 1999,

ІV.2.4. Икономиката на Първата световна война.

Икономиката на големите държави, икономика на България по време на войната.Промени в световното и националните парични стопанства, 1914 – 1920 г.

Литература по темите от ІV.2.3.

Аврамов, Р., Паричните системи и паричните стандарти В:120 години Българска народна банка, С. 1999, издание на Българска народна банка;

Аврамов, Р., Стопанския ХХ век на България, С. 2001.

Н. Кьосева., Р. Николов, Стопанска история, С. 1999, с. 100-110; 121-127;

Икономиката на България т. І, С. 1989;

Стопанска история на България 681-1981

Кацаркова, В., Икономиката на България по време на Първата световна война, В: Проблеми на Стопанската история, С. 1998.

Н. Кьосева, Д. Димитров, Сборник документи и материали по Стопанска история, С. 1999,

ІV. 3. Икономическото развитие от 1920 г. до 1936 г.

ІV.3.1. Следвоенната икономическа депресия.

Характеристика. Особености във водещите държави и в България.

Литература

Н. Кьосева., Р. Николов, Стопанска история, С. 1999, с.156-157.

Пасволски, Л., Стопанска България със специално изследване на репарационния въпрос и делото на Обществото на народите, Вашингтон,1932.

Менделсон, Л., Теория и история экономических кризисов и циклов, т. ІІ, М. 1958;

Freedman M, Ana Jacobson-Schwartz, A Monetary History of the United States 1861-1960

Н. Кьосева, Д. Димитров, Сборник документи и материали по Стопанска история, С. 1999,

ІV.3.2., Икономичесдко развитие в периода 1920 - 1929 г.

Установяване на централизирано планово стопанство в Русия. Икономическият растеж на водещите държави след края на следвоенната депресия до 1929 г. Развитие на световното и националните парични стопанства Плановете “Дауес” и “Йънг”.

Литература

Тойнби, А., Изследване на историята, т.ІІ, С. 1996,

Н. Кьосева, Д. Димитров, Сравнителна стопанска история, С. 1996, Лекция VІІІ.

Икономиката на България т. І, С. 1989;

Стопанска история на България 681-1981

Н. Кьосева, Д. Димитров, Сборник документи и материали по Стопанска история, С. 1999,

ІV.3.3. Българската икономика 1919-1929 г.

Инфлация и стабилизация на националната монета. Дълговата криза. Възприемане на златно - валутен паричен стандарт. Структурни изменения в реалната икономика. Кредитната експанзия.

Литература

Аврамов, Р., Стопанския ХХ век на България, С. 2001.

Пасволски, Л., Стопанска България със специално изследване на репарационния въпрос и делото на Обществото на народите, Вашингтон,1932.

Косева Н., Геула, историята на една еврейска банка в България, С. 2001.

Н. Кьосева, Д. Димитров, Сборник документи и материали по Стопанска история, С. 1999,

ІV.3.4. Великата депресия 1929-1933 г.

Причини. Развитие на депресията в селското стопанство, промишленоста, търговиятша и паричната сфера (световни и български измерения). Варианти на изход.

Литература

Н. Кьосева, Д. Димитров, Сравнителна стопанска история, С. 1996, Лекция ІХ.

Н. Кьосева, Д. Димитров, Сборник документи и материали по Стопанска история, С. 1999,

Кьосева, Н., Геула, историята на една еврейска банка в България, С. 2001.

Kindleberger, Charles, The World in the Depression 1929-1939;

Cloth, Shepard, Economic History of the Western Civilization, 1959.

ІV.3.5.Установяване на фашистки тип икономика.

Характеристика на италианския и германския модел.

Литература

Н. Кьосева, Д. Димитров, Сборник документи и материали по Стопанска история, С. 1999,

Н. Кьосева, Д. Димитров, Сравнителна стопанска история, С. 1996, Лекция 8.

Н. Кьосева, Р. Николов, Стопанска история, С. 1999, с. 184-189.

Беров, Л., Стопанска история, икономическото развитие на света от древността до наши дни, І и ІІ издание, Фондация “Отворено общество”.

Вишнев, С., Военная экономика фашисткой Италии, М. 1948.

Мусолини, Б., Фашистката революция, С. 2001.

Cloth, Shepherd, Economic History of the Western Civilization, 1959.

Kindleberger, Charles, The World in the Depression 1929-1939;

ІV.4. Икономическото развитие от 1936 г. до 1951 г.

ІV.4.1. Основни тенденции на икономическото развитие на водещите държави (1936 г. - 1939 г.)

Депресията в държавите с либерално стопанство от 1937 г.

Литература

Н. Кьосева, Д. Димитров, Сборник документи и материали по Стопанска история, С. 1999,

Косева Н., Геула, историята на една еврейска банка в България, С. 2002.

Cloth, Shepherd, Economic History of the Western Civilization, 1959.

ІV.4.2. Икономическо развитие на България 1936-1941 г.

Литература

Н. Кьосева, Д. Димитров, Сборник документи и материали по Стопанска история, С. 1999,

Косева Н., Геула, историята на една еврейска банка в България, С. 2002.

Икономиката на България т. І, С. 1989;

Стопанска история на България 681-1981.

Статистически годишник

ІV.4.3. Икономически причини за Втората световна война.

Икономиката на Втората световна война, 1939 – 1945 г. Икономиката на България по време на Втората световна война

Литература

Н. Кьосева., Р. Николов, Стопанска история, С. 1999, с.110-121; 127-141.

Cloth, Shepard, Economic History of the Western Civilization, 1959

Смирнов, В.П. Франция во время Второй мировой войны, М. 1961

Фомин, В.Т., Фашисткая Германия во время Второй мировой войны, М. 1978.

Биссон, Т., Военная экономика Японии, М., 1949.

Кенеди, П., Възход и падение на великите сили. Икономически промени и военни конфликти ХV-ХХ век, т. ІІ, С. 1997.

ІV.4.4. Възстановяване и интеграция в стопанствата на държавите с пазарно стопанство.

Национални планове за възстановяване. Планове “Маршал” и “Додж-Шоп”. Икономическо развитие до 1951 г.

Литература

Н. Кьосева., Р. Николов, Стопанска история, С. 1999, с. 141-146.

Айзенхауер, Д., Кръстоносният поход в Европа, С. 1986.

Cloth, Shepherd, Economic History of the Western Civilization, 1959

Экономическая история капиталистических стран, М. 1989.

ІV.4.4. Икономическо развитие в държавите от Източна и Югоизточна Европа. (1944 -1951 г.).

Установяване централизирано планово стопанство Принципи. Ликвидиране на институциите на частната собственост. Вътрешна стратификация на икономическото им развитие по степен и структурни особености.

Литература

Berend, I, G. Ranki, Economic Development in East-Central Europe in XIX and XX centuries, 1974.

120 години Българска народна банка, С. 1999.

Беров, Л., Стопанска история, икономическото развитие на света от древността до наши дни, І и ІІ издание, Фондация “Отворено общество”.

Статистически годишник;

ІV.4.5. Паричната система от Бретън Уудс. Паричната система на държавите с централизирана планова икономика.

Литература

Н. Кьосева, Д. Димитров, Сборник документи и материали по Стопанска история, С. 1999,

Н. Кьосева, Р. Николов, Стопанска история, С. 1999, с. 184-189.

Беров, Л., Стопанска история, икономическото развитие на света от древността до наши дни, І и ІІ издание, Фондация “Отворено общество”.

120 години Българска народна банка, С. 1999.

Кьосева, Н., Банковото дело в историческа перспектива, сп. Алтернативи, издание на УНСС, кн. 4 - 6, 2000, с. 49-54.

Friedman, M., Ana Jacobson-Shcwartz, A Monetary History of the USA 1861-1960.

ІV.5. Икономическото развитие от 1951 г. до 1972 г.

ІV.5.1. Икономическо развитие на челните държави с пазарно стопанство.

Навлизане в Пети стадий на икономически растеж на Англия, Франция, Япония, Германия, Италия, Канада, Скандинавия.

Литература по темите:

Литература

Hughes, H., Contemporary Europe. A History, New Jersey, 1974.

Cambridge Economic History of Europe, 1965.

Industry and Development, Global Report 1989/1990, UNIDO

Беров, Л., Стопанска история, икономическото развитие на света от древността до наши дни, І и ІІ издание, Фондация “Отворено общество”.

Н. Кьосева, Д. Димитров, Сравнителна стопанска история, С. 1996, Лекция 11.

ІV.5.2.Икономическо развитие на Съветския съюз - Четвърти стадий на икономически растеж на Русия.

Литература

Беров, Л., Стопанска история, икономическото развитие на света от древността до наши дни, І и ІІ издание, Фондация “Отворено общество”.

Rostow, W. W. World Economy. History and Prospects, 1978.

International Monetary Fund, Annual Reports.

ІV.5.3. Икономическо развитие на държавите с централизирана планова икономика

от Европа, Азия и Америка. Особености на икономиката на България.

Литература

Беров, Л., Стопанска история, икономическото развитие на света от древността до наши дни, І и ІІ издание, Фондация “Отворено общество”.

Rostow, W. W. World Economy. History and Prospects, 1978.

ІV.5.4. Икономическо развитие на държавите от Третия свят.

Литература

Н. Кьосева, Д. Димитров, Сравнителна стопанска история, С. 1996, Лекция 8.

Беров, Л., Стопанска история, икономическото развитие на света от древността до наши дни, І и ІІ издание, Фондация “Отворено общество”.

Rostow, W. W. World Economy. History and Prospects, 1978.

ІV.6. Световното стопанство от 1972 г. до наши дни

ІV.6.1 Депресията от 1972г. - 1976 г. в държавите с пазарно стопанство.

Литература

Аврамов, Р., Антициклично и структурно регулиране на икономиките на капиталистическите държави през 70-те и 80-те години на ХХ век, В: Сб. Антициклично и структурно регулиране на икономиките на капиталистическите държави, С. 1986.

Н. Кьосева, Д. Димитров, Сравнителна стопанска история, С. 1996, Лекция 12.

ІV.6.2. Депресията от 1980г. - 1982 г. в държавите с пазарно стопанство.

Литература

Аврамов, Р., Антициклично и структурно регулиране на икономиките на капиталистическите държави през 70-те и 80-те години на ХХ век, В: Сб. Антициклично и структурно регулиране на икономиките на капиталистическите държави, С. 1986.

120 години Българска народна банка, С. 1999.

Н. Кьосева, Д. Димитров, Сравнителна стопанска история, С. 1996, Лекция 12.

Rostow, W. W. World Economy. History and Prospects, 1978.

ІV.6.3. Паричната система от Ямайка.

Литература

Economic Survey of Europe, New York, 1990.

От пясъчния часовник до кибернетичната реалност. (История на парите)

ІV.6.4. Кризата на икономиките на държавите с централизирано планово стопанство

(Средата на 80-те години на ХХ век и разпадане на системата от национални планови икономики. Самозараждане на институциите на пазарната икономика. Ролята на държавата.)

Литература

!20 години Българска народна банка, С. 1999

Беров, Л., Стопанска история, икономическото развитие на света от древността до наши дни, І и ІІ издание, Фондация “Отворено общество”.

Н. Кьосева, Д. Димитров, Сравнителна стопанска история, С. 1996, Лекция 11.

International Monetary Fund, Annual Reports.

ІV.6.5. Състояние на българското стопанство.

Дълговата, паричната, индустриалната и аграрната криза в България. Частна инициатива и държава в стопанската сфера от 1989 до наши дни в България – политика, институции, източници за развитие.

Литература

120 години Българска народна банка, С. 1999.

Аврамов, Р., Стопанският ХХ век на България, С. 2001.

Аврамов, Р., Кризата в България, С. 1998,

Статистически годишник на република България

International Monetary Fund, Annual Reports. Библиотека на НБУ.

Основна литература

Кьосева, Н., Стопанска история, учебник, издателство на НБУ, С. 2007.

Н. Кьосева., Р. Николов, Стопанска история, С. 1999, с. 141-146.

Айзенхауер, Д., Кръстоносният поход в Европа, С. 1986.

Cloth, Shepherd, Economic History of the Western Civilization, 1959

Экономическая история капиталистических стран, М. 1989.

Berend, I, G. Ranki, Economic Development in East-Central Europe in XIX and XX centuries, 1974.

120 години Българска народна банка, С. 1999.

Беров, Л., Стопанска история, икономическото развитие на света от древността до наши дни, І и ІІ издание, Фондация “Отворено общество”.

Статистически годишник;

Н. Кьосева, Д. Димитров, Сборник документи и материали по Стопанска история, С. 1999,

Н. Кьосева, Р. Николов, Стопанска история, С. 1999, с. 184-189.

Беров, Л., Стопанска история, икономическото развитие на света от древността до наши дни, І и ІІ издание, Фондация “Отворено общество”.

120 години Българска народна банка, С. 1999.

Кьосева, Н., Банковото дело в историческа перспектива, сп. Алтернативи, издание на УНСС, кн. 4 - 6, 2000, с. 49-54.

Friedman, M., Ana Jacobson-Shcwartz, A Monetary History of the USA 1861-1960.

Навлизане в Пети стадий на икономически растеж на Англия, Франция, Япония, Германия, Италия,

Hughes, H., Contemporary Europe. A History, New Jersey, 1974.

Cambridge Economic History of Europe, 1965.

Industry and Development, Global Report 1989/1990, UNIDO

Беров, Л., Стопанска история, икономическото развитие на света от древността до наши дни, І и ІІ издание, Фондация “Отворено общество”.

Н. Кьосева, Д. Димитров, Сравнителна стопанска история, С. 1996, Лекция 11.

Беров, Л., Стопанска история, икономическото развитие на света от древността до наши дни, І и ІІ издание, Фондация “Отворено общество”.

Rostow, W. W. World Economy. History and Prospects, 1978.

International Monetary Fund, Annual Reports.

Средства за оценяване:

5. Форми на проверка и оценка на компетенциите /с процентно разпределение на всяка от формите в крайната оценка/.

Тест 1- 50 %

Тест 2 – 50 %

Форми на оценка: /контролни; тестове; участие и активност на студента по време на занятия; разработване на сценарий, проект, курсова работа, обзор, решаване на казус; решаване на задачи, самостоятелни задания/.

6. Дата на провеждане на текущия контрол.

Тест 1 –Девета седмица

Тест 2 – Четиринадесета седмица

7. Допълнителни обяснения за изпитните материали и критериите за оценяване.

Тестовете обхващат учебния материал, като първия е върху 50% от него, а втория върху останалите 50%.