BAHR131 Френски език

Анотация:

• Достигане ниво А1 / А2 във владеенето на френски език

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

преп. Мирослав Станчев  
преп. Георги Рашев  
преп. Даниела Димитрова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни граматически категории, лексикален запаз от около 3000 лексикални единици

2) могат:

• Да изразяват основни, неабстрактни понятия в кратък разказ

• Да се представят и говорят за себе си и свои дейности


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• по български език ………………………………………………………………………………..

• друг чужд език ………………………………………………………………………………..Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Френски

Теми, които се разглеждат в курса:

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН (за аудиторен курс)

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1 Bonjour a tous Conjugaison des verbes Presentation Masculin et feminin Singulier et pluriel Interrogation Negation simple ……………..……………………………………… Лекция/упражнение 20

2 Au travail Conjugaison des verbes en –er Accord des noms et des adjectifs Articles indefinis et definis Interrogation « est-ce que » , « qu’est-ce que c’est », « ou » ……………..……………………………………… Лекция/упражнение 20

3 On se detend ? Conjugaison de faire, aller, venir, vouloir, pouvoir, devoir Futur proche pronoms : moi, toi, lui, elle, etc. ……………..……………………………………… Лекция/упражнение 20

4 Racontez-moi Passe compose Presentation d’un evenement passe La date et l’heure ……………..……………………………………… Лекция/упражнение 30

5 Bon voyage Comparaison simple adjectifs demonstratifs et adjectifs possessifs ……………..……………………………………… Лекция/упражнение 20

6 Bon appetit Article partitif Emploi des articles Interrogation avec inversion Reponses oui – si - non……………..……………………………………… Лекция/упражнение 20

7 Quelle journee verbes pronominaux Imperatif ……………..……………………………………… Лекция/упражнение 20

Литература по темите:

Echo 1

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%

ФИНАЛЕН ИЗПИТ 50%