BAHR159 Оборудване на хотел и ресторант

Анотация:

Курсът цели запознаването на студентите с методите, средствата и действащите лица в сферата на хотелиерството и ресторантьорството; начините на експлоатация в хотели и ресторанти; анализ на различните нива на проектиране на хотели и ресторанти; определяне на функциите и отговорностите в техническите екипи.

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

 Чудомир Чернев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Методите и средствата за експлоатация, проектиране, оборудване и инвестиране в хотел и ресторант

2) могат:

• Да анализират различните нива на проектиране на хотел и ресторант

• Да определят функциите и отговорностите в техническите екипи в хотел и ресторант


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Елементарни познания за оборудването на хотел и ресторантФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Определяне на понятията „машини” и „съоръжения”

……………..……………………………………… лекции 3

2 Начини и средства за оборудване с машини и съоръжения

……………..……………………………………… лекции 3

3 Изготвяне на инвестиционен проект за оборудване

……………..……………………………………… лекции 3

4 Участници в експлоатацията на машини и съоръжения

……………..……………………………………… лекции 3

5 Изисквания към оборудването на хотели и ресторанти

……………..……………………………………… лекции 3

6 Нормативно-правна уредба за експлоатацията на хотели и ресторанти

……………..……………………………………… лекции 6

7 Поддръжка на хотели и ресторанти

……………..……………………………………… 3

8 Техническа изправност и охрана на труда

……………..……………………………………… лекции 3

9 Обучение, квалификация и преквалификация на техническия персонал

……………..……………………………………… лекции 3

Литература по темите:

• Организация, технология и икономика на хотелиерството, Димчо Тодоров Тодоров, изд. Матком, 2011 г.

• Закони за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Изд. Перфект Консулт, 2010 г.

• Най-важните наредби по безопасност и здраве при работа в предприятието

Изд. Труд и Право

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%