BAHR150 Приложни науки

Анотация:

• Курсът цели запознаването на студентите с основните санитарно-хигиенни изисквания в кухня, ресторант и хотел, както и да придобият базови познания по прилагането на европейските НАССР-системи в туристически предприятия.

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

 Зорница Колева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Познават производствената среда, изискванията за безопасност на труда

• Основните изисквания за хигиена и поддръжка на работните помещения

• Придобиват основни познания по хранителна микробиология

2) могат:

• Да водят коректно чек-листи по образец на създадената HACCP система в обекта ,който работят


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Основни познания по биология и химия на гимназиално нивоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1 Изисквания към хранителните продукти

……………..……………………………………… лекции 3

2 Хранителна микробиология

……………..……………………………………… лекции 3

3 Инфекциозни болести, причинени от хранителни отравяния

……………..……………………………………… лекции 3

4 Хранителни отравяния и профилактика

……………..……………………………………… лекции 3

5 Хранителна паразитология и борба с паразитите

……………..……………………………………… лекции 3

6 Ергономичност и охрана на труда

……………..……………………………………… лекции 3

7 Професионални жестове и положение на тялото, при работа в сферата на туризма

……………..……………………………………… лекции 3

8 Производствена среда и изисквания за безопасност на труда

……………..……………………………………… лекции 3

9 Трудови злополуки и професионални заболявания ……………..……………………………………… лекции 3

10 Хигиена и поддръжка на общите помещения, оборудването, постелъчния и текстилен материал.

……………..……………………………………… лекции 3

11

12 ……………..………………………………………

13 ……………..………………………………………

14 ……………..………………………………………

15 ……………..………………………………………

Литература по темите:

• Организация, технология и икономика на хотелиерството, Димчо Тодоров Тодоров, изд. Матком, 2011 г.

• Закони за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Изд. Перфект Консулт, 2010 г.

• Най-важните наредби по безопасност и здраве при работа в предприятието

Изд. Труд и Право

-Лекции в Moodle

Средства за оценяване:

-Самостоятелна работа(текущо оценяване)

-Контролна работа(крайно оценяване