BAHR149 Въведение в маркетинга

Анотация:

Настоящият курс има за цел да запознае студентите основните постановки за същността, специфичните особености и направления на развитие на маркетинга, като философия на бизнеса, стратегия, политика и практика за поведението на предприятието на пазара в условията на конкурентната пазарна икономика. В курса се изучават маркетинг процесите, стратегическото маркетинг планиране, поведение на потребителя на пазара и комуникации при алтернативния туризъм. В курса са заложени и резултатите от дългогодишната работа на световно известни автори

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

доц. Надя Маринова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- да разбират същността на маркетинга в качеството му на концепция за фирмено управление;

- да оценяват характеристиката на маркетинга в сравнителен план с други концепции за фирмено управление;

- да разбират и оценяват маркетинга като философия на бизнеса, концепция, стратегия и политика на съвременната фирма, но и като тактика за поведението на фирмата в условията на конкурентната икономика;

- да разбират, оценяват и прилагат различните видове маркетинг дейности в практиката на съвременната фирма;

- да познават и успешно прилагат маркетинг инструментариума за участие в пазарната конкуренция

2) могат:

- да познават основните принципи на маркетинг концепцията за фирмено управление;

- да познават основните маркетинг дейности в практиката на съвременните фирми;

- да прилагат успешно в собствената си стопанска практика и/или утре богатия спектър на маркетинг инструментариума за водене на конкурентната битка в условията на развитата пазарна икономика;

- да вземат управленски решения в сферата на стопанската практика като цяло и в сферата на маркетинг дейността;

- да поемат стопански рискове и да познават правилата за противодействие на различните видове рискове в ежедневната си практика;

- да се запознаят и проследяват поетапното развитие на видовете концепции за фирмено управление, довело до появата и утвърждаването на маркетинга като приоритетен управленски подход в условията на развитата пазарна икономика;


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 МАРКЕТИНГ КОНЦЕПЦИЯ ЗА ФИРМЕНО УПРАВЛЕНИЕ

2 МАРКЕТИНГ ОБКРЪЖЕНИЕ

3 МАРКЕТИНГ ПРОЦЕС И СТРАТЕГИЧЕСКО МАРКЕТИНГ ПЛАНИРАНЕ - ОБЩИ ПОСТАНОВКИ

4 ИЗБОР НА МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИИ - ВИДОВЕ, МОДЕЛИ И ТЕХНИКИ

5 ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ПАЗАРА

6 ИЗБОР НА ПАЗАРА, СЕГМЕНТИРАНЕ НА ПАЗАРА И ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ПРОДУКТА

7 МАРКЕТИНГ ПРОУЧВАНЕ

8 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА МАРКЕТИНГ ДЕЙНОСТТА НА ФИРМАТА

Литература по темите:

1. Волф, Я. Маркетинг, Университетско издателство "Стопанство"., УНСС,

1994.

2. Каракашева., Л. Маркетинг, ИСК при УНСС, Център за дистанционно

обучение, 2001 г.

3. Каракашева, Л. и кол., Маркетинг, София, Призма, 1997 г.

4. Каракашева,Л и Бл.Маркова, Поведение на потребителя НБУ, ЦДО-

Радиоуниверситет, С, 1997.

5. Котлър,Ф. Управление на маркетинга, Том I и Н, С., Графема, 1996.

6. Котлер, Ф. Основи на маркетинга, Издателство "Стопанство", УНСС,

София, 1995.

Средства за оценяване:

Формите на текущ контрол са следните:

Разработване и представяне на избрана тема от курса;

Разработване и представяне на свободно избрана тема предварително удобрена от преподавател;

Решаване на онлайн тест 1;

Решаване на онлайн тест 2;

Разработка и предаване на публикувания в курса казус;

Контролна работа в средата на семестъра;

Контролна работа в края на семестъра;