CSTB030 Визуален анализ

Анотация:

Настоящият курс има за основна задача да развие в студентите културата на образите и способността за аналитичното им осмисляне в сферата на визуалните медии.

Курсът запознава с ключови понятия от теорията на визуалната комуникация, след което се поставят основите за разбиране и манипулиране на визуалните кодове (с акцент върху XX и XXI век).

Понятията се въвеждат чрез богат визуален материал, който се опира на ключови моменти от историята на изкуството и културата, като студентите се насърчават да правят наблюдения за основа на анализ.

Практическите занимания дават възможност за непосредствено прилагане на усвоените принципи в упражнения и в индивидуален проект на края на семестъра.

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

 Йоана Панкова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Познават принципите на визуалната комуникация.

2) могат:

• Разчитат визуални кодове в широк културен контекст. Прилагат и развиват тези кодовете, за да създават изображения, като работят за постигане на определена цел в комуникацията с крайния адресат на културен продукт.


Предварителни изисквания:
Базови познания по история на изкуството

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Въведение. Понятията образ и изображение.

2. Реализъм. Отклонение от реализма.

Упражнение – третиране на изображение.

3. Функция на изображението.

4. Място на изображението в бита

5. Човекът в изображението

6. Оспорване на реалността – третиране на изображение.

7. Разпад на изображението

8. Отказ от изображение

9. Гледна точка.

10. Иконичност на изображението. Иконография.

11. Визуални кодове

12. Уникалност на изображението и нейното оспорване

13. Тест

14. Подготовка на финален проект

15. Подготовка на финален проект

Литература по темите:

Препоръчителна литература

1. Гомбрих, E. Х., Изкуството и неговата история, Български художник, 1992

2. Кларк, Кенет, Цивилизацията, Български художник, 1977

3. Попов, Ивайло, 409 Съвременни художници, Атера дизайн, София, 2001

4. Clark, Kenneth, The Civilisation, Harper&Row publishers, New York, Hagerstown, San Franciso, London, 1969

5. Gombrich, E.H., The Story of Art, Phaidon, 1950 1-st ed.

6. Gombrich, E.H., Art and Illusion, A Study in the Psychology of Pictorial Representation, 1960

7. Berger, John, Ways of Seeing, Penguin, 2008

8. Fernie, Eric ed., Art History and its Methods. A Critical Anthology, Phaidon, 1995

9. Panofsky, Erwin, Meaning in the visual arts, Penguin, 1993

10. Hill, Ann, A Visual Dictionary of Art, Heinemann/Secker and Wartburg, 1974

Средства за оценяване:

Тест 50% от оценката

Проект 50% от оценката