ADVB106 Сторителинг (корпоративни разкази)

Анотация:

Брандовете, които целят да привлекат вътрешни и външни публики, трябва да разкажат истории, които подтикват потребителите към действие. Storytelling-ът разглежда историята като връзка между характеристиките на бранда и потребителите. Курсът цели да разгледа историите като гласа на брандовете, с които те да започнат диалога със своите потребители.

Концепциите за storytelling, които се разглеждат в този курс, са подходящи за всеки тип организация (публична или частна, голяма или малка). Основната цел на курса е да се разгледа умението да се разказват истории, като основа за успех в бизнеса.

Обучението включва разнообразни методи и техники на обучение: синтезирано теоретично изложение под формата на интерактивни презентации, индивидуална и групова работа по поставени задачи, тематични и сюжетно-ролеви упражнения и симулации в контекста на разглежданите теми, дискусии, практически указания и съвети, споделяне на добри практики и научени уроци. От гледна точка на процеса, обучението предлага условия за постоянен диалог с участниците и активното им ангажиране, включително и чрез споделяне на личен опит, както и чрез разиграване на потенциални ситуации.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

 Боряна Гигова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

Ще знаят:

• защо storytelling-ът е мощен инструмент;

• тактики за изграждане на динамична история на бранда

• как да идентифицират целеви аудитории

• най-подходящите стратегии и платформи за публикуване

• Защо, кой, какво, къде и кога е успешният storytelling:

Ще могат:

• Да създават стратегия за историята на бранда

• Да разкажат история, която потребителите искат да чуят

• Да определят правилно целевата аудитория и да предприемат информирани решения за създаване на съдържание за нея.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Студенти с интереси в областите на реклама, маркетинг, ПР, комуникации, социология, икономика, визуалните изкуства.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Storytelling, или съдържанието като разказ на бранда.

2. Основни теми и сюжети в storytelling-a.

3. Storytelling - приложение, форми, видове.

4. Стратегически storytelling - Защо? Как? Какво?

5. Personal Storytelling.

6. Тематичен Storytelling.

7. Архетипи в Storytelling-a.

8. Структура на Storytelling-a.

9. Иновации в Storytelling-a. Чатбот и изкуствен интелект.

10. Нови медии и интерактивен storytelling.

11. Бранд storytelling-ът като ключ за спечелване доверието на потребителя.

12. Изграждане и комуникиране на стойностите на бранда чрез истории.

13. Представяне и защита на курсовите разработки.

14. Представяне и защита на курсовите разработки.

15. Обобщение на лекционния курс.

Литература по темите:

1. Armstrong, D (2002), Chief storytelling officer, Armstrong International (David M. Armstrong); First Edition edition

2. Karia, A. (2014), TED Talks Storytelling: 23 Storytelling Techniques from the Best TED Talks, AkashKaria.com; 4 edition

3. Lambert, J. (2010), Digital Storytelling Cookbook, Digital Diner Press

4. Leitman, M (2015), Long Story Short: The Only Storytelling Guide You'll Ever Need, Sasquatch Books

5. McKee, R. (2010), Story: Style, Structure, Substance, and the Principles of Screenwriting, HarperCollins e-books; 1 edition

6. Miller, E. (1996). Visuals Accompanying Face-to-face Storytelling, Unpublished MA Thesis, New York University. http://www.storytellingandvideoconferencing.com/15.html .

7. Truby, J. (2008), The Anatomy of Story: 22 Steps to becoming a master storyteller, Farrar, Straus and Giroux; 1st edition

8. Storytelling for brands – because people hate ads. https://www.selcukakyuz.com/

Средства за оценяване:

Задание 1.) Разкажи личната си история.

Задание 2.) Анализ на brand storytelling (по избор)