CINB103 Практически аспекти на дигиталния монтаж I част

Анотация:

Стажът представлява самостоятелно изпълнение на професионални задачи в реални филмови и телевизионни продукции, студия за филмово и видеопроизводство, телевизии, предприятия за дистрибуция и показ на аудиовизуални продукти.

Стажът се провежда във външни институции до изграждането на студиен комплекс на НБУ.

прочети още
Кино и телевизия

Преподавател(и):

гл. ас. Николай Милев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) Ще знаят:

• Как да работят във филмовия екип и да ръководят операторското звено

• Как да комбинират операторското виждане с цялостното драматургично и режисьорско решение

2)Ще могат:

• Да използват разнообразни кинематографични светлинни схеми за изобразителни и драматургически решения.

• Да изграждат визия на виско художествено и техническо ниво за кино, телевизия, рекламни игрални или документални форми


Предварителни изисквания:
Студентите да търсят за провеждане на стажа на реални филмови и телевизионни продукции, студия за филмово и видеопроизводство, телевизии, предприятия за дистрибуция и показ на аудиовизуални продукти.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Институцията, в която се провежда стажа:

1. Участва в изготвянето на програмата за стажа.

2. Запознава студентите с конкретната филмова или телевизионна технология, правилата за вътрешния ред, задачите и изискванията за изпълнение през периода на стажа и осигурява необходимите условия за работа по време на стажа.

Литература по темите:

THE STUDENT FILMMAKER'S HANDBOOK ©Eastman Kodak Second Edition 1991

Kristin Thompson FILM ART AN INTRODUCTION 2008

Roger Crittenden Fine Cuts: The Art of European Film Editing 2006

Steve Hullfish The Art and Technique of Digital Color Correction 2008

В.Кацев Композиция на кинокадъра 1981

Б.Манов Теория на киноизображението 1996

Г. Карайорданов Кино и телевизионно операторско майсторство 1999

Средства за оценяване:

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА СТАЖА

Стажът протича от четири до шест седмици.

Институцията, в която се провежда стажа представя на Департамента писмено заключениеза резултата от проведения стаж.

Студентите представят подробен доклад за извършената работа в обем от минимум 2 страници и служебна бележка от институцията, че са провели стаж с продължителност 120/ 180 часа на ръководителя на стажа след неговото приключване. Също така се представя доказателствен материал - работни фотоси или надписи на филм/предаване , където може да бъде видяно името на студента

Студентите защитават устно представения доклад пред комисия, определена от ръководителя на Департамента.