SECB001 Общество и сигурност

Анотация:

Учебният курс има за цел да представи на студентите цялостно виждане на мястото на специфичната дейност по гарантиране на сигурността в общия контекст на обществените процеси и закономерности.

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност

Преподавател(и):

проф. Христо Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

знания по: основни възгледи за обществото, за народността и нацията, за националните държави, за националната сигурност и за националните и колективни системи за сигурност r българската практика в тази област

умения по: да прилагат получените знания в анализа и интерпретацията на публицистични и в някои отношения професионални текстове по проблематиката на сигурността.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

" История

" ОбществознаниеФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

В се разглеждат основни категории и понятия, свързани със сигурността на страната, както и разглеждането на историческа еволюция на националния модел на сигурност на Република България. В тази част на курса проблемите са формирани в следните основни теми:

Тема 1. Националната сигурност като политическа и правна категория.

Основно вниманието съсредоточено върху следното: Понятия и определения за национална сигурност. Елементи на сигурността.Категории и принципи. Национални интереси и сигурност. Геополитика и национална сигурност. Сфери на националната сигурност. Равнища на сигурност. Разграничения между вътрешна, външна и военна сигурност. Специфика на сигурността на малката държава.

Тема 2. Вътрешната сигурност на държавата- понятие, еволюция , съвременно съдържание.

Проблемите , разглеждани в тази тема са: Обхват на понятието вътрешна сигурност. Зависимости между вътрешна и външна , между вътрешна и военна сигурност. Историческа еволюция на понятието за вътрешна сигурност- обхват на дейностите в различните исторически периоди.

Особености на съвременната криза на вътрешната сигурност на държавата. Проявления на кризата - невъзможност за справяне с процесите на етническа диференциация , загубата на контрол върху икономическите и културни процеси в държавата.

Глобализацията като основна причина за съвременната криза на националната държава. Същност на глобализацията и отражение върху вътрешните функции на държавата.

Последици от кризата на съвременната държава- срастване на политиката и организираната престъпност , ръст на престъпността, поява на глобални заплахи за националната държава- глобален тероризъм , разпространение на оръжия за масово унищожение и др.

Виждания за бъдещето на националната държава - упадък или възраждане.

Тема 3. Етнонационални аспекти на сигурността- понятие и съдържание, рискове и заплахи, средства за преодоляване.

Понятие за етнонационална сигурност. Основни понятия и определения, свързани с етнонационалната сигурност. Две основни тенденции в развитието на етнонационалните отношения- тенденция към интеграция и тенденция към етническо и държавно обособяване. Класификация на съвременните етнически малцинства. Историческо развитие на международноправната и вътрешнодържавната защита на малцинствата. Анализ на Европейската рамкова конвенция за малцинствата. Основни положения в Закона за защита против дискриминация.

Динамика на етнонационалната сигурност на България в исторически и съвременен аспект. Турското етническо малцинство и сигурността на България. Място и роля в политиката и икономиката. Ромско етническо малцинство и етнонациоанална сигурност. Други етнически малцинства в контекста на българската национална сигурност.

Тема 4. Икономическа сигурност- понятие и съдържание, рискове и заплахи, средства за преодоляване.

Основни проблеми: понятие и еволюция на икономическата сигурност. Съвременно съдържание на икономическата сигурност и взаимовръзки с останалите сфери на сигурността - военна , външна.

Еволюция на икономическата сигурност на Република България след промените от 1989 г. Валутен борд и икономическа сигурност. Основни рискове и заплахи за икономическата сигурност в началото на 21 век.

Тема 3. Екологическа сигурност- понятие и съдържание, рискове и заплахи, средства за преодоляване.

Глобалната екологическа криза- понятие ,еволюция , основни параметри. Понятие за екологическа сигурност. Състояние на екологическата сигурност на Република България - рискове и заплахи.

Тема 4. Демографска сигурност- понятие и съдържание, рискове и заплахи, средства за преодоляване.

Глобалната демографска ситуация - основни тенденции. Рискове и заплахи за глобалната демографска сигурност. Рискове и заплаха за демографската сигурност на Република България. Основни моменти в стратегията за демографска сигурност на Република България.

Тема 6. Военни аспекти на политиката на сигурност. Понятие и основни елементи на военната сигурност на държавата. Вътрешна и военна сигурност. Външна и военна сигурност. Функции на военната сила. Военни аспекти на сигурността в Концепцията за национална сигурност, Военната доктрина и Закона за отбраната и въоръжените сили.

Модели на военно- граждански отношения. Основни механизми за осъществяване на гражданския контрол върху сигурността в Конституцията на Република България, Закон за отбраната и въоръжените сили, Закон за МВР.

Тема 7. Формиране на институционната система на националната сигурност.

Понятие за система за национална сигурност. Система за сигурност на тоталитарната държава.

Основни етапи в развитието на институционната система на Република България след 1989 г. Основни органи и взаимоотношенията между тях.

Правни и политически проблеми на ръководството на въоръжените сили в Закона за въоръжените сили.

Правни проблеми на функционирането на системата за вътрешен ред и сигурност. Организация на специалните служби на Република България

Организация на дейностите по преодоляване на последиците от бедствия, аварии и катастрофи.

Тема 8. Проблеми на националната сигурност на Република България в началото на 21 век.

Тази част на лекционния курс е посветена на конкретизацията на изложените в горната тема категории и принципи към практиката на българската политика на сигурност за изминалия период от демократичните промени в страната. Основните групи проблеми са следните:

Моделът на сигурност на Република България - исторически, геополитически и геостратегически детерминанти. Основни елементи на новия модел на сигурност във вътрешен, външен и военен аспект.

Алтернативи на външнополитическата ориентация на България. Проблемът с присъединяването към НАТО - еволюция на българската позиция. Последици от присъединяването на страната към НАТО.

Политиката на неутралитет като алтернатива. Видове неутралитет и тяхната приложимост в съвременните условия. Еволюция на политиката на неутралитет след края на "студената война". Приложимост на стратегията на неутралитет за България.

Регионалното сътрудничество като алтернатива.

Литература по темите:

УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

І. Студентите трябва да ползват като основни учебни помагала следните учебници и монографии:

1.Т. Иванов. Мениджмънт на сигурността и отбраната. Университетско издателство"Стопанство"С.,2008 г.

2. Н.Слатински. Измерения на сигурността. С.,2006 г.

3. Г.Стефанов. Теория на международната сигурност. С.,2005 г. Изд. "Сиела".

4.Арабаджийски Н. "Полицейска администрация. Организация на полицейската служба в МВР". Албатрос 2001.

5.Ил. Илиев. Управление на полицейските и специални служби. С.,2000 г.

6. Г. Стефанов. Външна политика и дипломация.С.,2006г.

7. Н.Николов.Граждански контрол над дейността на МВР. С.,2000 г.

8. Демократичното общество и гражданският контрол върху системата за национална сигурност : Фонд. Демокрация и сигурност, С.,1997.

9. Геополитика и сигурност / Стойчо Колев Стойчев и др. - София : Изд. Св. Георги Победоносец, 1996. - 324 с.

10.Т.Трифонов ,А.Пейчев. Тероризмът. Фондация "Национална и международна сигурност",С., 2003.

11.Т.Трифонов. Специалните служби: теория и практика. Фондация "Национална и международна сигурност",С., 2001.

12.П.Христов.Разузнавателна защита на конституционния ред. ВСУ "Черноризец Храбър", 1999 г.

13.Лок Джонсън. Тайните служби. Американското разузнаване в един враждебен свят. Изд. къща "Лик".С.,2004 .

14. Ж. Стоянов. История на шпионажа. С.,1998.

ІІ. За актуална информация и действащи нормативни актове студентите се информират от следните официални страници на български държавни институции:

1. Народно събрание - www.parliament.bg

2. Министерски съвет-www.government.bg

3. Министерство на вътрешните работи - www.mvr.government.bg

4. Министерство на външните работи- www.mfa.government.bg

5. Министерство на отбраната www.md.government.bg

6. Държавна комисия по защита на класифицираната информация- www.dksi.bg

Средства за оценяване:

ТЕСТОВЕ ...…40……. %

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ …20…….... %

РЕФЕРАТ .……40…... %