COMM512 Самостоятелна работа: Мениджмънт на арт проекти

Анотация:

Идеята е на базата на изученото в курса "Организация на артпроекти" студентите да разработят собствен (един общ за всички) проект - в случая проект на докуметална драма

прочети още
Журналистика и ПР

Преподавател(и):

доц. Петя Александрова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

студентите ще се научат да разработват конкретен артпроект като участници в него
Предварителни изисквания:
студентите да владеят на бакалавърско ниво работа с медии и да имат обща култура в различните изкуства

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Избор със студентите на темата на документалната драма

2. разпределение на задачите между студентите

3. издирване на документалните обекти

4. подготовка (примерен въпросник) за разговор с обектите

5. запис на документалните интервюта

6. обработка и редактиране на интервютата

7. монтаж на интервютата

8. сглобяване на единен спектакъл от редактираните интервюта

Литература по темите:

ще гледаме спектакъл документална драма, за да можем да изработим подобен

Средства за оценяване:

екипно изследване по проект - ще бъде разработен един общ проект, в която ще участват всички със самостоятелни задачи