CMIM154 Самостоятелна работа: Управление на риска в Интернет

Анотация:

Курсът “Самостоятелна работа: "Управление на риска в Интернет” включва форми за самостоятелна подготовка на студентите. Целта на курса е създаване на условия за разширяване и задълбочаване на знанията на обучаемите и изграждане на способности за самостоятелна търсене и обработване на информация, разработване на реферат и решаване на практическа задача по въпроси, свързани с управлението на риска в Интернет пространството.

В рамките на курса студентите разработват реферат и решават практическа задача по теми и със съдържание, съгласувани с преподавателя и насочени към изследване на актуални въпроси (проблеми) на практиката, имащи отношение към тематиката на курса. Рефератът и задачата се представят в електронен вид. Провеждат се on-line консултации при непосредствен контакт между обучаеми и преподавател. Оценката от курса се формира на базата на оценките от реферат и практическата задача.

прочети още
Кризисен мениджмънт и Интернет технологии

Преподавател(и):

проф. Венелин Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да дефинират същностните характеристики и специфичните особености на управлението на риска в Интернет;

• практически модели и методи за идентифициране, анализ и оценка на рискове в глобалната мрежа.

2) могат:

• да създават концептуални политики, програми и модели за управление на риска в Интернет;

• да прилагат на практика аналитични методи за изследване и противодействие на рисковете в глобалната мрежа.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• свързани с базовите определения за риск и управление на риска

• относно оновни изследователски качествени и количествени методи

• за прилагане на аналитични методи за идентифициране, анализ и оценка на риска.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Самостоятелната работа по тематиката на курса се извършва в екипна форма на работа и чрез прилагане на различни изследователски методи като мозъчна атака, анализ, синтез, абстрахиране, експертна оценка и т.н. Всички студенти участват в реализирането на проект със съдържание, описано по-долу. За всеки от етапите на проекта се избират водещи студенти, които обобщават и презентират крайните резултати от етапа, получени на базата на мненията и оценките на останалите студенти.

Проектът включва следните етапи:

1. Типология на заплахите, рисковете и уязвимостите в Интернет.

2. Създаване на концептуален модел за управление на риска в Интернет и верифицирането му на базата на съществуващи добри практики.

3. Идентифициране на рисковете в Интернет: постановка на задачата, използвани методи, методика на изследване, резултати и тяхното интерпретиране.

4. Анализ и оценка на рисковете в Интернет: постановка на задачата, използвани методи, изследователска методика, резултати и тяхното интерпретиране.

5. Създаване на подходящи стратегии за противодействие срещу рисковете в Интернет: постановка на задачата, използвани методи, резултати.

6. Наблюдение и контрол на резултатите от управлението на риска в киберсигурността: постановка на задачата, използвани методи, резултати.

Литература по темите:

1. Георгиев В. Управление на риска в Интернет. София, Авангард, 2015

2. Драганов Хр. Управление на риска. Изд. Тракия, 2003

3. Peter Sommer. Reducing Systemic Cybersecurity Risk. Oxford University, 2011

4. US DoC. Computer Security Handbook. 1995

Средства за оценяване:

ПРОЦЕНТНО УЧАСТИЕ НА ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНА ОЦЕНКА

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50 % 50 % 50 %

ДИСКУСИЯ

РЕФЕРАТ 50 % 50 % 50 %

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Формира се от две оценки, получени от:

- реферат: разработен по предварително зададена тема

- практическа задача: по задание от преподавателя