CCPM058 Устна медиация в музея и културния туризъм

Анотация:

• Практиката ще се води под ръководството на титулярите на курса в музеите и градската среда. Основната й цел е да развива умения за общуване с разнородни публики при презентиране на музейни експозиции и паметници на съвременното културно наследство на открито. Културната медиация се вписва не само в практиката и в произведенията. Тя се вписва също така в политическите и институционалните логики; представя езиците, чрез които хората мислят социалния си живот. (Бернар Ламизе)

прочети още
Съвременни културни политики

Преподавател(и):

доц. Наталия Христова  д-р
проф. Милена Беновска-Събкова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни техники за общуване с публики.

• Как се издирват материали за подготовка на беседа.

• Как се организира и адаптира текст за различни публики.

2) могат:

• Да комуникират адекватно на мястото и публиката, с която осъществяват медиацията.

• Да подготвят презентации в музейни пространства и беседи в градска среда.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Да са редовни при посещения на лекции и семинари към програмата, както и на инициираните по време на следването допълнителни лекции и семинари.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

Писмени задачи - 50 %

Практическа задача - 50 %

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Студенти, които нямат две оценки от текущ контрол, се явяват на финален изпит, по време на който представят устно писмената работа и презентират практическата задача.